БНБ запазва нивото на антицикличния буфер от 1,5% от 1 април 2023 г.

23 март 2022, 10:50 154

При влошаване на икономическите условия кредитополучателите може да не могат да обслужват задълженията си

Българската народна банка (БНБ) запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 1,5% в сила от 1 април 2023 г., колкото е и за първото тримесечие на 2023 г., съобщиха от пресцентъра на централната банка, цитирано от Investor.bg.

При определяне нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и насоките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР), а също и други показатели, които БНБ определя като подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

Оценката на БНБ е направена в съответствие с Наредба № 8 за капиталовите буфери. В нея е отразено комбинираното изискване за буфер, както и ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал.

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на 2021 г. съотношението кредит/брутен вътрешен продукт (изчислено според методологията на БНБ) възлиза на 94,1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно и възлиза на -30,1 процентни пункта, съответстващи на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

От централната банка отчитат, че кредитите за домакинствата, особено жилищните, продължават да нарастват с ускорени темпове. Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта.

Според експертите от БНБ при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл тя може да се отрази негативно върху възможността на кредитополучателите да обслужват своите задължения, което да доведе до нарастване броя на необслужваните кредити и обезценки при потенциално влошаване на икономическите условия. От банковия регулатор напомнят, че именно в отговор на тези рискове миналата година беше увеличено нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции – на 1% от 1 октомври 2022 г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент