показатели

записан капитал

премии

от

емисии

резерв от послед-ващи оценки

резерви

фин. резултат от минали години

текуща печалба / загуба

общо собствен капитал

законови

резерв за изкупени собствени акции

резерв, съгласно учредит. акт

други резерви

неразпре-делена печалба

непокрита загуба

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)

(и)

(к)

(л)

1. Салдо в началото на отчетния период (1)

GNsKt10

 

NsKt112

NsKt111

NsKt114

 

 

NsKt122

-NsDt121

 

Sum(1a:1k)

2. Промени в счетоводната политика (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Грешки (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изменения за сметка на собствениците (5)

6a-7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a-7a

  - в т.ч. увеличение (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. намаление (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансов резултат от текущия период (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6k

7. Разпределение на печалбата (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum(9a:9k)

  - в т.ч. за дивиденти (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Покриване на загуба (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Последващи оценки на активи и пасиви (12)

13a-14a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13a-14a

  - в т.ч. увеличения (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. намаления (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Други изменения в собствения капитал (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Салдо към края на отчетния период (16)

GKsKt10

 

KsKt112

KsKt111

KsKt114

 

 

KsKt122

-KsDt121

 

 

12. Промени от преводи на год. финансови отчети на предприятия в чужбина (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12) (18)

GKsKt10

 

KsKt112

KsKt111

KsKt114

 

 

KsKt122

-KsDt121

 

 

 

ФОРМУЛИ (по дълги от полето на клетките):

= NSKt113+ NSKt115+ NSKt119

= NsKt123 - NsDt123

6a = GetKO[10,426,50]

7a = GetDO[10,426,50]

6k = KsKt123 - KsDt123

9a = GetDO[122,10]

= GetDO[122,111]

= GetDO[122,119]

= KsKt122 + GetDO[122,425]

10з = GetDO[122,425]

11a = GetKO[121,101]

11г = GetKO[121,111]

11ж = GetKO[121,119]

13в = GetKO[112,20,24]

14в = GetDO[112,24,20]

15в = GetDO[112,122]

11л = Sum(11a:11k)

На редове 2 и 3 се посочват сумите, с които се коригира салдото на Неразпределената печалба съгласно СС8.

16л = Sum(16a:16k)

18л = Sum(18a:18k)