наименование на разходите

отчетна стойност на нетекущите активи

последваща оценка

преоце-нена стойност

(4+5-6)

 

амортизация

 

последваща оценка

преоце-нена амортиз. в края на периода

(11+12+13)

балан-сова ст-ст в края на периода

(7-14)

в началото на периода

на постъпи-лите през периода

на излезлите през периода

в

края на периода

(1+2-3) 

увели-чение

нама-ление

в началото на периода

начи-слена през периода

отписана през периода

в

края на периода

(8+9-10)

увели-чение

нама-ление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Дълготрайни Активи (общо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Нематериални активи (общо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продукти от развойна дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, софтуер, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Търговска репутация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предост. аванси и немат. а-ви в процес на изграждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Дълготрайни материални активи (общо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Земи и сгради (общо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. земи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. сгради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Съоръжения и други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предост. аванси и матер. а-ви в процес на изграждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Дългосрочни финансови активи (общо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предоставени заеми на предприятия от група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предост. заеми на асоц. и смесени предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългосрочни инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Други предоставени заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изкупени собствени акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Отсрочени данъци (общо)