показатели

записан капитал

премии

от

емисии

резерв от послед-ващи оценки

резерви

фин. резултат от минали години

текуща печалба / загуба

общо собствен капитал

законови

резерв за изкупени собствени акции

резерв, съгласно учредит. акт

други резерви

неразпре-делена печалба

непокрита загуба

1. Салдо в началото на отчетния период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Промени в счетоводната политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Грешки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изменения за сметка на собствениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. увеличение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. намаление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансов резултат от текущия период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Разпределение на печалбата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. за дивиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Покриване на загуба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Последващи оценки на активи и пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. увеличения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - в т.ч. намаления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Други изменения в собствения капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Салдо към края на отчетния период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)