Поля Иванова Поля Иванова Потребител

НСС 18Здравейте! Пиша дипломна работа на тема-"Счетоводно отчитане на приходите от обичайната дейност на предприятието". Един от въпросите, на който трябва да отговаря на защитата е - "Защо финансовите и извънредни приходи не влизат в обхвата на СС 18?". Ако не влизат в СС 18 то в кой стандарт влизат тогава? Моля, помогнете ми! Благодаря ви предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Не сте уточнили върху каква счетоводна рамка пишете дипломната си работа - национални или международни счетоводни стандарти. В отговора си по-долу визирам третирането според международните счетоводни стандарти.

  Финансови приходи в резултат от финансов инструменти, финансови активи, финансови пасиви и инструменти на собствения капитал, се признават и оценяват (резултатите от сделки и събития свързани с тях) съгласно МСС39.

  Международните счетоводни стандарти, за разлика от националните, не признават понятието "извънреден" (след промените в Revised version of IAS 1 2003 issued by the IASB) и не позволяват представянето на "извънредни приходи или разходи" (МСС 1, пар.85 "Предприятието не може да представя каквито и да е приходни и разходни статии като извънредни позиции, нито в отчета за доходите, нито в пояснителните приложения").

  МСС18 трябва да се прилага при счетоводното отчитане на приходи, получени от следните сделки и събития:
  (а) продажба на стоки;
  (б) предоставяне на услуги; и
  (в) използване от други лица на лихвоносни активи на предприятието, възнаграждения за права и дивиденти.
  Стоките включват стоките, произведени от предприятието с цел продажба, както и стоките, закупени с цел препродажба като например стоки, закупени от търговец на дребно, или земя и друга собственост, държани за препродажба.
  Предоставянето на услуги обикновено е свързано с изпълнение от страна на предприятието на договорена задача за договорен срок.
  Използването от други лица на активи на предприятието създава приход под формата на:
  (а) лихви - начисления за използването на парични средства или парични еквиваленти или суми, дължими на предприятието;
  (б) възнаграждения за права - начисления за използването на дълготрайни активи на предприятието, например патенти, търговски марки, авторски права и програмни продукти; и
  (в) дивиденти - разпределение на печалбите между акционерите пропорционално на участието им в конкретен клас капитал.

  Стандартът не разглежда прихода от:
  (а) лизингови споразумения (вж. МСС 17 Лизинг);
  (б) дивиденти, получени от инвестиции, които се осчетоводяват по метода на собствения капитал (вж. МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия);
  (в) застрахователни договори в обхвата на МСФО 4 Застрахователни договори;
  (г) промени в справедливата стойност на финансови активи и финансови пасиви или изваждането им от употреба (вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване);
  (д) промени в стойността на други текущи активи;
  (е) първоначално признаване и промени в справедливата стойност на биологични активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 41 Земеделие);
  (ж) първоначално признаване на земеделска продукция (вж. МСС 41 Земеделие);
  (з) добив на минерални руди; и
  (и) приходи по договори за услуги директно свързани с договори за строителство (вж. МСС 11 Договори за строителство).

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->