Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Промени в осигуряването през 2016 година

Публикувано на: 04.01.2016В началото на новата 2016-та отново си задаваме въпроса – Какви са промените в осигурителното законодателство през тази година? Народното събрание гласува и одобри Закона за бюджета на ДОО за 2016 година (ЗБДОО). В тази статия ще разгледам основните параметри на бюджета на ДОО свързани с осигурителните вноски, осигурителния доход и промени, които той налага в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Кодекса на труда (КТ).

Осигурителни вноски

Една от мерките за подпомагане на бизнеса отново е запазването на размерите на осигурителните вноски. През 2016-та година няма да има промяна в процентите на осигурителните вноски за фонд пенсии и те запазват нивата си от 2015 година. Размера на вноските за фонд Пенсии е съответно – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 / 5,7. Също така, през 2016 година, работодателите няма да внасят вноски във фонд „Гарантиране на вземанията от работниците и служителите”. Отчита се, че има натрупани достатъчно средства но, при тяхното намаляване, вноските за този фонд може да бъдат възстановени. Закона не предвижда и промяна на съотношението между работодател и работник (60 / 40) за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях. Общо заболяване и майчинство – 3.5 на сто; Безработица – 1.0 на сто. Размера на вноската за фонд Трудова злополука и професионална болест ще бъде определян както до сега - диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя съгласно приложение 2 към ЗБДОО. Запазват се размерите и съотношението на вноските за фондовете на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в: 1. Универсален пенсионен фонд – 5 на сто при съотношение 2.8 на сто за сметка на осигурителя и 2.2 на сто за сметка на осигуреното лице. 2. Професионален пенсионен фонд - 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд, като вноските са изцяло за сметка на осигурителя.

Осигурителен доход

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 8,6 на сто през 2016 г. в сравнение с 2015 г. За 2016 г. са договорени минималните осигурителни прагове за 48 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2015 г. от 7,5 на сто. За останалите икономически дейности, където не са постигнати споразумения, увеличението е средно с 8.6 на сто. Най-ниският минимален осигурителен доход през новата година ще бъде равен на 420 лв. – колкото е размера на минималната работна заплата от 1-ви Януари 2016 г. Запазва се и диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Те ще го определят според облагаемият доход, който са декларирали за 2014 година. За тези, които не са извършвали дейност през 2014 година или започват дейността си през 2015 или 2016 година той ще бъде 420 лв. От началото на 2016-та се променя и минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители – 300 лв. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2016 година остава на нивото си от 2015 г. – 2600 лв.

Обезщетения от ДОО

През следващата година се запазва и режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – първите три работни дни се изплащат от работодателя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия работен ден на настъпване на неработоспособността – от НОИ. Запазва се и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – до 410 дни. За съжаление очакваното увеличение на обезщетението, за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст, не се случи и то остава в размер на 340 лв.

Променя се периода, от който се определя размера на паричното обезщетение при трудоустрояване поради  бременност, кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро. Вместо от дохода за последните 18 месеца, от 01.01.2016 г. неговия размер ще се определя от осигурителния доход на лицата за период от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на трудоустрояването.

Запазва се дневния минималния размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв.

Подаване на документи и данни за обезщетения от ДОО

Вече са факт и дългоочакваните промени в новия ред и начин на подаване на данните от болничните листове от работодателите, за работещите при тях лица. От 1-ви Януари 2016 г. документи и данни за болничните се подават по електронен път с помощта на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) директно в сайта на НОИ. От началото на месец Декември 2015 г. започна регистрацията на потребители с КЕП, за достъп до интегрираната система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Новият ред включва представяне на документи и данни по електронен път. Той е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

С наредбата са утвърдени нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Осигурените лица, както и до сега, заявяват пред своите осигурители изплащането на обезщетенията, като декларират необходимите обстоятелства чрез новите образци, към които прилагат изискващи се документи, а осигурителите и самоосигуряващите се ги удостоверяват пред НОИ чрез представяне на едно удостоверение за всеки осигурителен случай. До 2 удостоверения ще могат да се представят на хартиен носител или на електронен носител в съответните териториални поделения на НОИ или по електронен път, до 10 удостоверения - на електронен носител в ТП на НОИ или по електронен път, а над 10 удостоверения - само по електронен път. Осигурителните каси са задължени да представят удостоверенията само по електронен път.

Удостоверенията ще се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващия се или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице.

За представянето на електронен носител или по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, съобразно утвърдените функционални изисквания, може да се използва програмен продукт, който ще бъде разпространен безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на тези изисквания.

От 1 януари 2016 г. са предвидени и нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите при тях. За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Документите за изплащане на парични обезщетения, представени при осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.

Промени в Кодекса на труда

Интерес представляват и промените в трудовия закон и по-конкретно новите основания за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя в следните случаи: 1. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по реда на чл. 68а от КСО; 2. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО

Също свързана с пенсията за осигурителен стаж и възраст в намален размер е промяната в чл. 222 от КТ, в който е създадена нова ал. 4, която уеднаквява практиката за правото на обезщетение, по реда на чл.222 ал.3 от КТ, при прекратяване на трудовия договор, след като работника или служителя е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване.

Представените тук изменения са само малка част от промените в КСО и КТ. Като цяло в осигурителното законодателство има и много други промени и поради това, ви препоръчвам да се запознаете подробно с всички тях.Коментари

Свързани документи с КСО

-->