Денислав Искренов Денислав Искренов Потребител

Гаранциия при договор за СМРИмаме договор за СМР. По него плащанията са 50% авансово, 20% авансово и 30% окончателно плащане след протокол. Към договора имаме клауза за 10% гаранция, която нашия клиент ще задържи в срок от 1 година и след това ще бъда върната.

Издаваме окончателно фактура:
1. По договор - 100 000
2. Авансово - 50 000
3. Авансово - 20 000

Основа : 30 000
ДДС: 6 000
Общо: 36 000

Въпросът е в това, че клиента ни задържа 12 000 лв. което е гаранцията + ДДС-то. Поражда ме съмнение, че по чл. 26, ал. 2 от ЗДДС "данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер." и съответно чл.24 от ЗДДС не трябва да бъде задържано ДДС-то, а само сумата от 10000 лв.

Моля за съвет как е правилно.Отговори

  • Здравейте,

    Във връзка с поставения въпрос:
    Ако гаранцията представлява неустойка, която клиента може да задържи при евентуално не изпълнение на договора, то следва да имате в предвид, че по своята правна същност неустойките могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен (компенсаторен) или със санкционен характер.
    С обезщетителен характер са тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла увреждане, вследствие неизпълнение на задълженията от другата страна.
    Съгласно чл.92, ал.1 от Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Неустойките се начисляват въз основа на неизпълнение, частично изпълнение или изпълнени действия, различни от договорените между доставчик и получател. Неустойка, която е дължима във връзка със закъснението за изпълнението на договора е с обезщетителен характер. Предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС същата няма характер на възнаграждение по доставка и за нея не се дължи данък върху добавената стойност.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->