Добринка Димитрова Добринка Димитрова счетоводител

Префактуриране на електроенергия и вода на наемател



Има ли законова уредба да изисквам от наемодателя ми, да ми прилага копие от фактурата за електро енергия (която е издадена на негово име), за да мога да виждам общата стойност и изразходените киловати енергия? Същото важи и за префактуриране на вода, защото по договор заплащам 1/3 от стойността на фактура, която не виждам. Наемодателят отказва да ми предоставя копие на тези фактури.



Отговори

 • Здравейте г-жо Димитрова,

  Съгласно закона за счетоводството, Вие като счетоводител трябва да водите текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти. Според мен наемодателят трябва да Ви предостави копия от тези фактури, за да имате пълна документална обоснованост за тези разходи.

  Съгласно писмо на НАП с изх. № 91-00-86 от 21.03.2007 г. относно данъчно третиране пo ЗДДC на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател, дължимите от наемателя на наемодателя консумативни разходи трябва да бъдат документирани чрез включването им във фактурите или чрез издаване от наемодателя към наемателя на дебитни известия към фактурите. Дебитното известие се издава на основание чл. 115, ал. З от ЗДДС и следва да има съдържанието, определено с ал. 4. Като основание за издаване на известието трябва да се посочат съпътстващите основната доставка разходи, които са дали основание за увеличаване на данъчната основа на доставката.
  Префактуриране на разходите е допустимо както, в случай че измервателните уреди позволяват безспорно отнасяне на извършените разходи към определения наемател, така и когато общи измервателни уреди отчитат потребление за няколко наемателя. В тези случаи за целите на данъчния контрол следва да може да се установи относимостта на префактурирания разход към съответния нает обект по критерии, като пропорционалност и други.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->