Александър Стойков Александър Стойков Гл.счетоводител

Счетоводни записвания при прекратяване финансов лизингЗдравейте,
Моля за съвет относно счетоводно отчитане при прекратяване на договор за финансов лизинг от гледна точка на лизингодателя. Става въпрос за лизинг на автомобил. При сключване на договора за лизинг активът и амортизацията към него са отписани:
Дт / Кт
241 / 205
705 / 205

Осчетоводено е дългосрочно вземане по сметка 229 - справедливата стойност на актива до договора и лихвите по него за периода
Дт / Кт
229 / 705
229 / 752

Лихвата за всеки текущ период е отчитана по с/ка 721
Дт / Кт
752 / 721

Идва момент, който договорът ще бъде прекратен поради неплащане на вноските от страна на лизингополучателя. Въпросът ми е какви операции ще направи лизингодателят при връщане на актива? Само тези двете ли?

Отписване на бъдещите приходи от лихви
Дт / Кт
752 / 229

Завеждане на актива обратно, само тази операция ли се въвежда:
Дт / Кт
205 / 229

Актива се завежда по сметка 205 с остатъчното салдо по сметка 229?Отговори

 • Здравейте,

  прекратяването на договор за лизинг има както счетоводни, така и данъчни последици, които могат да се онагледят с пример:

  Сключен е договор за лизинг към 02.01.2008 г., за срок от 5 години. Предмет на лизинга е машина. Собствеността върху актива се прехвърля в края на лизинговия срок. Първоначалната вноска е 10 000 лв. (без ДДС), която се изплаща на датата на договора. За нея лизингодателят е издал данъчна фактура за 12 000 лв., в т.ч. данъчна основа 10 000 лв. и 20% ДДС - 2000 лв. За остатъка от дължимите вноски лизингодателят е издал втора данъчна фактура със следните данни: главница - 40 000 лв., лихва - 12 000 лв.; ДДС - 8000 лв. (40 000 лв. х 20%). Лизингодателят е избрал лихвата да не е облагаема по ЗДДС. Общата сума по фактурата е 60 000 лв. ДДС, в размер на 8000 лв., по втората фактура, е изплатен от лизингополучателя.
  Всяка година извън първоначалната вноска лизингополучателят плаща лизингова вноска в размер на 866,67 лв. месечно (от които 200 лв. са лихви), или общо за срока на лизинга дължимите вноски са 52 000 лв. [(866.67 лв. х 60 м.) - 0.20 лв.], в т.ч. главница 40 000 лв. и лихви 12 000 лв.
  2. В края на втората година, на 31.12.2009 г., лизинговият договор се прекратява поради невъзможност на лизингополучателя да изплаща дължимите вноски в бъдеще и лизинзовият актив се прехвърля на трета страна. Лизинзодателят е издал данъчно кредитно известие за сума 28 800 лв., с което се намалява първоначалната данъчна основа с 24 000 лв. (50 000 лв. договорени вноски без лихвите минус 26 000 лв., платени без лихвите) и ДДС - с 4800 лв.
  Счетоводни статии до прекратяването на договора при лизингополучателя:
  На 02.01.2008 г. (датата на договора) (статии 1 - 4)
  1. За заприходяване на машината по данни от първата фактура:
  Дт с/ка Машини и оборудване 10 000
  Дт с/ка Начислен данък за покупките 2000
  Кт с/ка Доставчици 12 000
  2. За изплатената първа вноска:
  Дт с/ка Доставчици 12 000
  Кт с/ка Разплащателна сметка в левове 12 000
  3. За увеличение на стойността на машината със сумата по втората фактура:
  Дт с/ка Машини и оборудване 40 000
  Дт с/ка Финансови разходи за бъдещи периоди 12 000
  Кт с/ка Други заеми и дългове 52 000
  4. За отразяване на ДДС с право на данъчен кредит по втората фактура:
  Дт с/ка Начислен данък за покупките 8000
  Кт с/ка Разплащателна сметка 8000
  (чрез с/ка Доставчици)
  5. За изплатените през 2008 година 12 вноски общо за 10 400 лв. [(12x 866.67)-0.04)]:
  Дт с/ка Други заеми и дългове 10 400
  Кт с/ка Разплащателна сметка в левове 10 400
  На 31.12.2008 г. (статии 6 -7)
  6. За начисляване на разхода за амортизация за първата година:
  Дт с/ка Разходи за амортизация 10 000
  Кт с/ка Амортизация на ДМА 10 000
  Отчетна стойност 50 000 лв. (10 000 + 40 000) АН = 20% (100/5 §.) АК = 50 000 х 20% = 10 000 лв. годишно
  7. За начисляване на разход за лихви за първата година:
  Дт с/ка Разходи за лихви 2400 (12 000 х 1 /5)
  Кт с/ка Финансови разходи за бъдещи периоди 2400
  За изплатените през 2009 г. 12 вноски общо за 10 400 лв. се съставя същата статия, както статия 5. За начисляването на разхода за амортизация и на лихвите за 2009 г. се съставят същите статии, както статии 6 и 7.
  Счетоводни статии при прекратяването на договора - към 31.12.2009 г.:
  8. За сторниране на начисления разход за амортизация за 2009 година:
  Дт с/ка Разходи за амортизация (10 000)
  Кт с/ка Амортизация на дълготрайни материални активи (10 000)
  9. За отразяване на разход за наем по експлоатационен лизинг за 2009 г., във връзка с трансформиране на финансовия лизинг в експлоатационен лизинг в размер на начислената амортизация за годината:
  Дт с/ка Разходи за външни услуги 10 000
  Кт с/ка Други заеми и дългове 10 000
  Разходът за амортизация за 2008 г. не е необходимо да се сторнира, тъй като и разходът за наем, и разходът за амортизация оказват влияние по еднакъв начин на неразпределената печалба към 01.01.2009 г.
  10. За сторниране на ДДС с право на данъчен кредит по данъчното кредитно известие:
  Дт с/ка Начислен данък за покупките (4800)
  Кт с/ка Доставчици (4800)
  11. За получената сума на ДДС от лизингодателя:
  Дт с/ка Разплащателна сметка в левове 4800
  Кт с/ка Доставчици 4800
  12. За отписване на начислената амортизация до края на 2008 година:
  Дт с/ка Амортизация на дълготрайни материални активи 10 000
  Кт с/ка Машини и оборудване 10 000
  13. За отписване на разсрочените разходи за лихви (12 000 - 2400 - 2400):
  Дт с/ка Други заеми и дългове 7200
  Кт с/ка Финансови разходи за бъдещи периоди 7200
  14. За отписване на машината с балансовата є стойност към 31.12.2008 г., на задължението по лизинга и отчитане на разликата като текущ разход:
  Дт с/ка Други разходи 6000
  Дт с/ка Други заеми и дългове 34 000
  Кт с/ка Машини и оборудване 40 000


  Поздрави,
  С. Колев
 • Блгодаря за изчерпателния и иключително професионален отговор.
  Искам да споделя, че съм имал няколко случая като счетоводител на лизингополучателя и съм минал по този път.
  Въпросът ми бе свързан с отразяване процеса на прекратяване на лизинга при лизингодателя.
  Нека разгледаме следния случай:
  Активът, който се отдава на лизинг има натрупана амортизация. Неговата отчетна стойност се различава от продажната стойност. Приходът, който се реализира е разликата между продажната (по-висока) и балансовата стойност. Пример: активът е с продажна цена 50 000 лв. и отчетна стойност 40 000 лв. Натрупаните амортизации са 10 000 лв. Първоначалната вноска е 10% от продажната т.е. 5 000 лв. Размерът на лизинга (главница) ще е 45 000 лв., а годишната лихва 5% за 36 месеца, цялата лихва е 3550 лв. Месечната вноска за главница е 1250 лв. Счетоводни записвания при отпускане на лизинга и отписване на актива:
  Дт Кт
  229 705 45 000
  229 752 3 550
  241 205 10 000
  705 205 30 000
  229 дебитно салдо: 48 550 лв.
  705 кредитен оборот: 15 000 лв. (печалба от разлики в продажна и балансова с-ти)
  Тук умишлено не показвам данъчния аспект, коментара за издаване на данъчна фактура с ДДС, както и операциите по плащане на първоначална вноска. Няма да коментирам и издаването на кредитно известие при прекратяване на лизинга. Това, което ме интересува е на каква стойност лизингодателят ще си заведе актива обратно при прекратяване на лизинга, като нова отчетна стойност.

  Фактура за месечна вноска (ДДС-то е платено изцяло в началото)
  Дт Кт
  411 229 - всяка месечна вноска

  Плащане за месечната вноска
  Дт Кт
  503 411 – получен превод от лизингополучателя

  Прехвърляне на част от финансовия приход (лихвата) за текущия период
  Дт Кт
  752 721
  Получава се така, че лизингополучателят плаща 2 вноски, след това не плаща 5 и лизигодателят решава да прекрати лизинга. Няма шанс просрочените вноски да се платят. Това в цифрово изражение е: 2 вноски по лизинга т.е. 2500 лв. главница и 370 лв. лихви. Остатъкът по 229 ще е 48 550 – 2500 – 370 = 46 680 лв. Остатъкът по 752 ще е 3 550 – 370 = 3 180 лв.
  Първо се отписват оставащите финансовите приходи за бъдещи периоди (лихвите):
  Дт Кт
  752 229 - 3 180 лв.
  Салдото по сметка 752 се занулява, 229 има дебитно салдо 46 680 лв.
  Операцията по повторно завеждане на актива е:
  Дт Кт
  205 229 – 46 660 лв.

  Именно последната операция ме вълнува най-много. Какво се получава, даваме един актив с отчетна стойност 40 000 лв. при отпускане на лизинга, лизингодателят го ползва 7 месеца и при прекратяване на договора лизингодателят го въвежда с нова отчетна стойност, по-голяма от първоначалната? Ако е така, какво следва, че ние сме преоценили актива на по-висока стийност?
  Моля за отговор на този казус - как лизингодателя завежда в актива това ДМА след прекратяване на договора?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->