Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.04. Аналитични Обороти по Сметка

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

АНАЛИТИЧНИ  ОБОРОТИ  по  СМЕТКА  602

за периода от: 01.03.2010 до: 31.03.2010


подсметка (код)

НАЧАЛНО САЛДО

ОБОРОТИ

КРАЙНО САЛДО

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

1

Телефон

52 132.71

0.00

1 210.70

0.00

53 343.42

0.00

2

Услуга по алармени системи

16.30

0.00

0.00

0.00

16.30

0.00

3

Охрана

627.43

0.00

0.00

0.00

627.43

0.00

4

Разходи по автомобилите

753.89

0.00

19.16

0.00

773.05

0.00

5

Нотариални услуги

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

6

Строителен надзор

247 815.00

0.00

194 125.00

0.00

441 940.00

0.00

7

Счетоводно обслужване

940.00

0.00

350.00

0.00

1 290.00

0.00

8

Наем

2 862.00

0.00

750.00

0.00

3 612.00

0.00

9

Услуги съгласно договор

75 000.00

0.00

0.00

0.00

75 000.00

0.00

10

Регистрация на домейн

58.67

0.00

0.00

0.00

58.67

0.00

11

Разходи по ремонта на ресторанта

0.00

0.00

5 315.96

0.00

5 315.96

0.00

12

Правни услуги

0.00

0.00

800.00

0.00

800.00

0.00

13

Копирни услуги

0.00

0.00

30.23

0.00

30.23

0.00

14

Куриерски услуги

0.00

0.00

5.25

0.00

5.25

0.00

15

Застраховки

655.00

0.00

125.00

0.00

780.00

0.00

16

Такси за удостоверения

19.00

0.00

0.00

0.00

19.00

0.00

17

Разходи по преобразуване

160.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

18

Ел.енергия

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СУМИ

381 065.00

0.00

202 731.31

0.00

583 796.31

0.00


 1. Формиране и Предназначение


Справка Аналитичните Обороти по Сметка е вторичен счетоводен документ, в който са отразени началните салда, оборотите и крайните салда на всички аналитични сметки към една синтетична сметка от сметкоплана.

Справката Аналитични Обороти по Сметка се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени използваните от предприятието аналитичности по отделна счетоводна сметка, а по колоните са представени началните дебитни и кредитни салда, дебитните и кредитните обороти, и крайните дебитни и кредитни салда.

Справката Аналитични Обороти по Сметка се използва и е едно от най-добрите средства за установяване верността на Оборотната Ведомост на ниво синтетични сметки.

Чрез справката Аналитични Обороти по Сметка може лесно да се анализират приходите и разходите по видове и управляващите да вземат информирани решения за по-доброто управление на предприятието.


 2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения


За разлика от Оборотната Ведомост, в справката Аналитични Обороти по Сметка няма двойки равенства в началните салда, оборотите и крайните салда, защото не става въпрос за отразяване на цялото имуществено състояние на предприятието, а само за отделна сметка.

Всички аналитични сметки, които се откриват към дадена синтетична сметка, могат да бъдат, само активни или само пасивни, в зависимост от вида на синтетичната сметка. Тоест ако една синтетична сметка е активна, всички нейни аналитичности са също активни и обратното.

При аналитичностите по сметка има следните зависимости:

- сборът на началните и крайните салда по аналитичните сметки е равен на началното и крайното салдо на синтетичната сметка;

- сборът на дебитните и кредитните обороти на аналитичните сметки е равен на дебитния и кредитния оборот на синтетичната сметка.

Най-честата грешка при счетоводните записвания, в които взимат участие аналитичните сметки е избирането/попълването на грешна аналитичност в счетоводните статии. Например: Ако вместо „Копирни услуги” изберем „Куриерски услуги”. Тези грешки могат да се отстранят най-лесно, ако се разгледа справката Аналитични Обороти на Сметки за по-кратки периоди (например за един месец), така ясно ще се види в кой период е грешката.

Чрез справката за аналитичните обороти може да се провери дали не е пропуснато нещо да се осчетоводи за конкретната аналитичност. Например, ако всеки месец имаме разходи за наеми няма сума в оборотите на аналитичността за даден период означава, че или не е осчетоводен, или липсва съответния документ, или е разнесен грешно в друга аналитичност. Тогава се взимат съответните мерки за отстраняването на проблема – изисква се от клиента необходимата информация за набавянето на документа, или се осчетоводява забравения документ, или се поправя грешката при грешно разнесена аналитичност.Коментари

-->