Петя Георгиева Петя Георгиева Потребител

Фактуриране продажба на земяЗдравейте,
Фактурата от Продавача на земя (не е УПИ), необлагаема по ЗДДС необходимо ли е да съдържа сумата на всички разходите към Агенция по вписванията, нотариална такса и местни данъци и таксим, които са за с-ка на Продавача?Отговори

 • Здравейте,
  Във връзка с поставения въпрос следва да имате в предвид писмо № 91-00-261/04.09.2007 г. относно данъчното третиране на доставки свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС.
  В част ІV на писмото „Определяне на данъчната основа“ е посочено, че:
  „Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
  Така определената данъчната основа се увеличава с:
  - всички други данъци и такси (по ЗМДТ, такса за вписване, нотариална такса), когато такива са дължими за доставката, независимо дали се дължат от продавача или купувача или и от двамата;
  - съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, застраховка и други, пряко свързани с доставката.“

  Във връзка с горното, при издаване на фактурата е редно да посочите съпътстващите разходи по доставката. • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->