Денислав Искренов Денислав Искренов Потребител

Изплащане на доходи на инвеститориИнвестиционно дружество изплаща доходи (комисиона) на своите инвеститори, които са физически лица. Какви данъци и осигуровки трябва да удържаме за тях, като някой от тях получават доходи от други източници? Трябва ли да сключим преди това с тях граждански договор или комисионен договор? Какъв документ трябва да издадем за изплатените средства, които ще ни послужат като разходни документи?Отговори

 • Здравейте,
  Ако приемем, че изплащате комисионни на физическите лица, които представляват доход, който е формиран от управлението на инвестиционен портфейл, т.е. физическото лице Ви предоставя сума, която Вие управлявате и съответно реализирате печалба и тази печалба се изплаща на физическото лице под формата на комисионна, то тогава върху този доход не се дължат осигуровки.
  Следва да прецените дали този вид доход е необлагаем по ЗДДФЛ, по смисъла на чл. 13, ал. от ЗДДФЛ, който гласи, че не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, който гласи, че:
  "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:
  а) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
  б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
  г) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

  Ако доходът е облагаем то тогава физическите лица са длъжни да го декларират с годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
  По отношение на разходно оправдателните документите, същите следва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и ЗКПО.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->