Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Закупена сграда със земя на името на фирмаЗдравейте,
Фирма /ЕООД/ е закупила преди известен период сграда и земя. По различни причини счетоводителят не ги е завел в отчетите, както и не е отчитал данъците, платени за тях. Моля за съвет, дали е възможно тепърва да бъдат заведени? Как? По какъв начин може да бъдат избегнати глоби за собственика, който добросъвестно е плащал данъци, а те не са били отчитани?Отговори

 • Здравейте,
  Фирма /ЕООД/ е закупила преди известен период сграда и земя. По различни причини счетоводителят не ги е завел в отчетите, както и не е отчитал данъците, платени за тях. Моля за съвет, дали е възможно тепърва да бъдат заведени? Как? По какъв начин може да бъдат избегнати глоби за собственика, който добросъвестно е плащал данъци, а те не са били отчитани?
  Здравейте г-жо Лозанова,
  Видно от зададения въпрос в счетоводството на дружеството не са заведени ДМА /Земя и сграда/, от където следва, че по отношение на сградата, същата не е включена в САП и ДАП. От описаната фактическа обстановка не става ясно през кой период са придобити активите. От така представената информация може да предположим, че се касае за допусната счетоводна грешка.
  ЗКПО регламентира третирането на счетоводните грешки в глава дванадесета „Счетоводни грешки”
  При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната /чл. 75 ал.1 от ЗКПО/. При определяне на данъчното задължение върху коригирания данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година. В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
  При откриване на грешка, свързана с данъчен амортизируем актив, стойностите на актива се променят по реда на чл. 62 от ЗКПО. Когато в резултат на открита грешка се установи, че за съответната минала година данъчно задълженото лице е следвало да формира данъчен амортизируем актив, то при определяне на данъчните финансови резултати за предходните години се признава годишна данъчна амортизация, равна на счетоводната амортизация, която би била начислена за този актив за съответните години, но не повече от годишната данъчна амортизация, която би била начислена, ако са били използвани максимално допустимите годишни данъчни амортизационни норми за съответните години. Данъчният амортизируем актив се завежда в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината на откриване на грешката с данъчната си амортизируема стойност и начислената данъчна амортизация определена по предходното изречение.
  Данъчната временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката не е била допусната, се смята за възникнала през съответната минала година и се признава за данъчни цели по общия ред на закона.
  Цитираните разпоредби не се прилагат по отношение на данъчния финансов резултат и данъчното задължение върху него за тази минала година, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години.
  Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.
  Във връзка с горното съгласно §1, т. 63 на ДР на ЗКПО, ,,максимално допустими годишни данъчни амортизационни норми” за целите на чл.75, ал.4 са максималните размери на годишните данъчни амортизационни норми съгласно чл.55 или максималните размери на амортизационните норми съгласно чл.22 от отменения ЗКПО за годините преди 2007 г.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->