Гергина Попова Гергина Попова счетоводител

Фактура от ЕС без посочен ЕИКЗдравейте,
Фирма, регстрирана по ЗДДС, работи в европейския съюз, занимава се с транспортни услуги, съответно зарежда гориво в различни държави членки и изразходва това гориво пак там. Получавам фактури от европейски доставчици, които имат всички реквзити на фактура, но няма изписан ЕИК на нашата фирма, има изписани само името и адреса ни. Тези фактури не е необходимо да се посочват в дневници по ДДС, но все, пак какво ви е мнеието за осчетоводяването им като разход без написан ЕИК?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 7 от Закона за счетоводството са регламентирани изискванията към всички първични счетоводни документи, които са адресирани до други предприятия или физически лица и които се отнасят и за фактурите.

  Закона за счетоводството изисква фактурата да съдържа най-малко следната информация:

  1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;

  2. дата на издаване;

  3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;

  4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

  Според чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

  - Идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ;

  - Идентификацията на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър се извършва чрез единен идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по вписванията;

  - Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър;

  - Идентификацията на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец. – Останалите лица се идентифицират чрез служебен номер, издаден от НАП.

  От така зададения от Вас въпрос става ясно, че не са изпълнени всички условия според закона за счетоводството за първичен счетоводен документ.
  Следователно тези разходи ще бъдат документално необосновани и разхода няма да е признат за данъчни цели. Може да се обърнете към доставчика, за да коригират фактурите, като впишат ЕИК на Вашата фирмата .

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Здравейте,

  В допълнение на отговора съгласно ЗКПО в чл.10 ал.2 счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. Следователно всички останали документи, които имате във връзка с доставките и те я удостоверяват, са достатъчни за документална обоснованост и разхода ще бъде признат за данъчни цели.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->