Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.02. Оборотна Ведомост с Начални Обороти

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

АНАЛИТИЧНА  ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ с Начални Обороти

за периода от: 01.01.2010 до: 31.03.2010


сметка

наименование на сметка/подсметка

Начално Салдо

Начални Обороти

Обороти

Крайно Салдо

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

101

Основен капитал


5 000.00


5 000.00

 

   Иван Иванов

 

500

         

500

 

   Мария Петрова

 

250

         

250

 

   Петър Димитров

 

4 250

         

4 250

122

Неразпред. Печа. от мин. год.


27 965.79


27 965.79

123

Печа. и загуби от текуща год.


19 476.04

147.25

19 328.79

151

Получени краткоср. заеми


2 700.00


2 700.00

 

   Бета

 

1 300.00

         

1 300.00

 

   Делта

 

1 400.00

         

1 400.00

203

Компютърна техника

11 916.44


1 050.00
12 966.44


 

   Настолен компютър Тошиба

1 125.02

         

1 125.02

 
 

   Настолен компютър Ейсър

1 522.66

         

1 522.66

 
 

   Сървър

9 268,76

       

9 268,76

 
 

   Преносим компютър

 

1 050.00

     

1 050.00

 

207

Офис обзавеждане

1 708.00


1 708.00   Шкафове

1 080.00

         

1 080.00

 

   Бюра

628.00

         

628.00

 

2413

Амортизация на компютри


7 287.22
455.07


7 742.29

2417

Амортиз. на офис обзавежд.


477.72
23.97


501.69

4011

Доставчици в лева


5 795.05

13 119.61

15 772.88

2 203.62

2 202.20


8 446.90


   БЕТА ЕООД

   

10 000.00

15 000.00

     

5 000.00


   ГАМА ООД

 

5 000.00

         

5 000.00


   ТИТА ЕООД

   

3 119.61

772.88

1 203.62

 

3 550.35

 

   СИГМА ООД

 

795.05

         

795.05


   ЗЕТА ЕООД

       

1 000.00

 

1 000.00

 

   КРАС ООД

         

500.00

 

500.00


   ВИВА ЕООД

         

1 202.20

 

1 202.20


   ТЕРА ООД

         

500.00

 

500.00

4111

Клиенти в лева

47 391.24


48 209.61

40 326.79

31 673.57

19 569.36

67 378.27   ГРОС ЕООД

15 000.00

 

20 000.00

25 000.00

30 000.00

18 000.00

22 000.00

 

   СТРАТ ООД

7 391.24

 

18 209.61

15 326.79

1 673.57

 

11 947,63

 

   ВЕГА ЕООД

25 000.00

 

10 000.00

   

1 569.36

33 430.64

 

4211

Задължения Трудови Д-ри


2 967.02

10 228.71

10 228.71

754.83

3 613.27


5 825.46

4531

Начислен ДДС за покупките

602.59


2 218.43

2 218.43

508.03


1 110.62


4532

Начислен ДДС за продажбите


2 301.52

7 874.62

 7 874.62


4 518.50


6 820.02

4538

ДДС за възстановяване279.76
279.76


4539

ДДС за внасяне


279.76

5 646.36

5 646.36

1 698.93


1 419.17


454

Разчети за ДОД


15.54

825.34

825.34


461.10


476.64

4611

Разчети за ЗСО по Труд. Д-ри


173.91
762.43


936.34


   ДОО

 

100.00

     

600.00

 

700.00


   ДЗПО

 

40.00

     

100.00

 

140.00


   ТЗПБ

 

30.00

     

60.00

 

90.00


   ГВРС

 

3.91

     

2.43

 

6.34

4631

Разчети за ЗО по Труд. Д-ри


226.57
289.07


515.64

5011

Каса в левове

8 146.78


10 238.99

1 965.7016 420.07


5031

Разплащателна сметка в лева

411.35377.76


6.00

27.59


602

Разходи за външни услуги

2 029.42


809.50


3 917.46


6 756.38   Счетоводно обслужване

       

600.00

 

600.00

 

   Интернет

450.00

 

90.00

 

45.00

 

585.00

 

   Телефон

79.42

 

119.50

 

272.46

 

471.38

 

   Наем

1 500.00

 

600.00

 

3 000.00

 

5 100.00

 

603

Разходи за амортизация

479.04


1 349.62


479.04


2 307.70


604

Разходи за заплати

2 328.91


788.29


4 381.27


7 498.47


605

Разходи за осигуровки

150.71


452.02


860.86


1 463.59


629

Други финансови разходи

75.40


147.25

147.25

51.40


126.80


651

Нефин. разх. за бъд. периоди

231.78
34.22


266.00


7031

Прих. от продажба на услуги


805.52


18 001.52


14 662.26


33 469.30

СУМИ

75 471.66

75 471.66

103 385.36

103 385.36

46 563.23

46 563.23

119 728.86

119 728.86


1. Формиране и Предназначение


Аналитичната Оборотна Ведомост (с Начални Обороти) е вторичен счетоводен документ, който се формира и за който са в сила всички правила, както при класическата Оборотна Ведомост и Оборотната Ведомост с Начални Обороти.

Аналитичната Оборотна Ведомост представя не само салдата и оборотите по главните синтетични (цифрови) сметки, но и салдата и оборотите по създадените в тях аналитичности. Аналитичностите по синтетични сметки служат за по-детайлно водене и представяне на стопанската дейност, финансовото състояние и финансовите разчети на предприятието.

Аналитичната Оборотна Ведомост може да бъде разглеждана и като справка, която обединява класическата Оборотна Ведомост и справката за Аналитични Обороти по Сметка.

Тъй като Аналитичната Оборотна Ведомост дава по-пълна информация за състоянието на предприятието, се препоръчва нейното ползване при контрола върху счетоводните статии, особено когато се търсят грешни записвания или грешно разнесени суми по аналитичности.

Чрез Аналитичната Оборотна Ведомост могат да се проверят равенствата между оборотите и салдата при синтетичните сметки, а също така и зависимостите характерни за аналитичните сметки:

- сумата на всички аналитичности по дебита или кредита е равна на общата сума по синтетичната сметка;

- ако синтетичната сметка е активна или пасивна, то и аналитичностите към нея са активни или пасивни.


2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

Както вече казахме, за Аналитичната Оборотната Ведомост (с Начални Обороти) са в сила всички правила, както при класическата Оборотна Ведомост и Оборотната Ведомост с Начални Обороти.Коментари

-->