Ana Mihailova Ana Mihailova Потребител

Обезщетение от трудовата борса при съкращеие по чл.331 КТИмат ли права по Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (ЗЗБНЗ) лица, чиито трудови договори са прекратени по чл.331 КТ? Какво обещетение на борсата и с каква продължителност може да ползва лице, което прекратява трудовия си договор по чл. 331 КТ и е с 10 годишен стаж в компанията (общ 12)?Отговори

 • Здравейте,

  Новият чл.331 КТ има следното заглавие: "Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение". Същественото при новото прекратително основание е това, е че работодателят "по своя инициатива" може да предложи на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение (чл.331, ал.1 КТ). Според втората алинея "ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението." В това всъщност се състои и самото прекратително основание.
  След прекратяването на трудовото правоотношение бившият работник/служител става безработен. Той е точно толкова безработен, колкото е безработен всеки друг работник, чийто договор е прекратен на друго правно основание, например поради съкращение в щата (чл.328, ал.1, т.2 КТ). Ставайки безработен, уволненият по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение, може да се възползва от конституционното си право на социално осигуряване при безработица при условия и по ред, определени със закон. Този закон е ЗЗБНЗ. Следователно лицата, чиито трудови договори са прекратени на основание чл.331 КТ, имат пълни права съгласно ЗЗБНЗ.
  Колкото до другия въпрос, съгласно чл. 54в от КСО на служителите с общ осигурителен стаж от 10 до 15 год. се изплаща обезщетение в продължение на 9 месеца в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не
  може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте,

  а какъв е срокът, през който получават обезщетение лица с трудов стаж под 10г, прекратили договорите си при същите условия( чл.328, ал.1, т.2 КТ)?

  Благодаря предварително!
 • Това е таблицата с годините осигурителен стаж и периода на изплащане на обезщетенията за безработица.

  Осигурителен стаж / Период за изплащане
  /години/ на обезщетението (месеци)
  до 3 години - 4 месеца
  от 3 до 5 години - 6 месеца
  от 5 до 10 години - 8 месеца
  от 10 до 15 години - 9 месеца
  от 15 до 20 години - 10 месеца
  от 20 до 25 години - 11 месеца
  над 25 години - 12 месеца

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->