Славка Кунева Славка Кунева Човешки ресурси

Пенсиониране по инициатива на работодателяЗдравейте,


Бихте ли дали разяснение относно текста от КТ, съдържащ се в Чл. 328, ал.(1) - Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:

"10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование"

"...при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст..." - това се отнася за всички случаи или има отношение само към изброените след това професори, доценти и т.н.? Така формулирана тази точка се тълкува по различен начин и не дава точна и еднозначна информация дали всички работодатели имат възможност за прекратяване с предизвестие на трудов договор на лице, което е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.Отговори

  • Здравейте, след последните изменения на КТ в сила от 17.07.2015 г. - Възстановено е правото на работодателя да прекратява трудов договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие. (чл. 328 ал.1 т. 10)
    Това се отнася за всички лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->