Петя Османова Петя Османова продавач

Обезщетение за безработица след майчинствоСлед прекратяване на трудов договор и изтекло майчинство за отглеждане на дете от две години, вече втори месец работодателят не ми изготвя нужните документи. В резултат на това изпуснах 7-дневният срок за регистрация в Бюрото по труда.


Какво трябва да направя за да си получа нормалното обещетение за безработна, при положение, че закъснението не е по моя вина?Отговори

 • Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
     А. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
     Б. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
     В. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО


  Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
     А. заявлението по чл 54а, ал. 3 от КСО е подадено в тримесечен срок от тази дата;
     Б. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.


  Според чл. 54а ал. 6 от КСО – Ако заявлението по чл 54а, ал. 3 от КСО, до териториалното подразделение на НОИ, е подадено в срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7 дневния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.


  За регистрация в Агенцията по заетоста лицето трябва да представи заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и надлежно оформена трудова книжка, които работодателят е длъжен да изготви по установения в закона ред и срок.


  За съжаление, за закъснение на регистрацията в Агенцията по заетоста, в Кодекса на труда не са предвидени уважителни причини, поради което безработното лице трябва да понесе негативите от забавянето му по вина на работодателя.


  Все пак работника или служителя, на който изготвянето на нужните документи е забавено по вина на работодателя, може да потърси правата си по съдебен ред.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->