Ива Захариева Ива Захариева Потребител

Осигуровки върху социални разходи в натураЗдравейте,
Фирма купува месечно за служителите си плодове, кафе и захар, за което има фактура. Дължат ли се осигуровки върху тези социални разходи, при положение, че те не се предоставят пряко (т.е. персонално/поименно на служителите срещу подпис на отделна ведомост)?

Във връзка с начисляването на данък върху разходите, признава ли се ДДС-то по фактурата или се попада в хипотезата на чл.70 от ЗДДС: "Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
.......
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.Отговори

 • Здравейте,
  При положение, че нямате поименно раздаване в натура и стойността на разходите не се включва във фишовете на лицата то не дължите социални осигуровки върху тези разходи.
  Относно данъка в-у разходите по-скоро биха се третирали като представителни/ нямате доказателство за предоставяне в натура / и ще дължите само 10% данък . Отново нямате право на приспадане на данъчен кредит.

  Поздрави ,
  В.Дадова
 • Здравейте г-жо Дадова, благодаря за отговора ви.
  Имам известни съмнения относно признаването на тези разходи като представителни. Те не са предназначени за клиенти или гости на фирмата, а само за служителите.
  Какво е доказателството за предоставяне в натура - подпис във ведомост, че служителят е получил 3 бр. банани (не съм се сблъсквала досега с подобен казус, затова въпросите са малко малоумни).
  Тогава разходи, за които служителите не са се разписали персонално изобщо не могат да се третират като социални.
 • Съгласно Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски
  Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г.) Осигурителни вноски се изчисляват и се внасят върху стойността на средствата и сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи пряко, постоянно или периодично на лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Сумите и средствата за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

  Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.

  Вие трябва да имате доказателство за раздадените социални разходи в натура и тогава това ще е основание, че дължите осигурителни вноски за сметка на лицето и за сметка на работодателя върху социалните р-ди което ще трябва да се отрази поименно т.е. във фишовете и съответно ведомостта за заплати.
  Имайте предвид, че за да се счетат разходите като социални то трябва да са дадени на всички работници, вкл и по ДУК.

  Разяснение Изх. № 08-009 от 10.06.2010 г. на НАП • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->