Илияна Тодорова Илияна Тодорова студент

Компенсиране между активи и пасивиКога се допуска компенсиране между активи и пасиви съгласно приложимите стандарти?Отговори

 • Здравейте,

  Според МСС 1, активи и пасиви не трябва да се компенсират, освен когато такова компенсиране се изисква или е разрешено от друг стандарт или разяснение.

  Примери за компенсиране:
  - печалбите и загубите от освобождаване от нетекущи активи, включително инвестиции и оперативни активи, се отчитат като постъпленията от освобождаването се намаляват с балансовата сума на актива и свързаните с продажбата разходи;
  - разходи, свързани с провизия, която е призната съгласно МСС 37 и които се възстановяват по силата на договорни отношения с трети страни (например договор за гаранция на доставчика), се намаляват със свързаните с тях суми за възстановяване.
  - нетно могат да се отчитат и печалби или загуби от операции с чужда валута или печалби или загуби от финансови инструменти, държани за търгуване. Такива печалби или загуби обаче се отчитат отделно, ако са съществени! (този пример илюстрира изискването за съгласуваност между компенсиране и същественост)

  За повече информация може да разгледате ММС 32, ММС 12 и т.н на balans.bg в частта им "компенсиране".

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->