Neli Batsieva Neli Batsieva Потребител

Безвъзмездно прехвърляне на ППС след изтичане на договор за лизингДружество има сключен договор за финансов лизинг на два автомобила. При приключване на двата договора за лизинг, по желание на Дружеството лизингополучател, лизингодателят прехвърля двата автомобила на други две дружества, трети лица, безвъзмездно с договор за прехвърляне на собственост на ППС и тристранно споразумение. В договора е посочена единствено застрахователна стойност. Всички разходи по прехвърлянето на автомобилите (застраховки, такси, данъци и други плащания) са за сметка на получаващите активите дружества.

При така поставената ситуация, как следва да се осчетоводи прехвърлянето на автомобилите в Дружеството лизингополучател и в Дружествата, получаващи активите? При лизингополучателя има остатъчна стойност на двата актива.Отговори

-->