Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Отчитане гориво на личен автомобилСтроителна фирма командирова работници на обект. От обекта до мястото на преспиване работниците се возят със собствен лек автомобил. Горивото е закупено с дебитна карта на фирмата. Не желаят договор за наем - след това подаване на деклараций в НАП.

Как да отчета горивото на лекия автомобил, който превозва работниците от хотела до обекта всеки ден?Отговори

 • Здравейте,

  Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение. На командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място. В заповедта за командировка задължително се посочват данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Когато с командирования пътуват и други командировани лица, командироващият изплаща пътни пари само на него.

  За справка: чл.11 и чл.13 от Наредбата за командировките в страната.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Ползва ли се ДДС на фактурите закупено гориво? И след като е закупено с дебитна карата на фирмата как се осчетоводява фактурата за гориво?
 • Здравейте,

  Да, имате право на данъчен кредит за закупеното гориво. То е част от командировъчните разходи и се осчетоводява заедно с тях. Горивото можете да осчетоводите по сметка Други разходи:

  Дт Други разходи
  Дт ДДС
  Кт Разплащателна сметка

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов

 • Много Ви благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->