Гюнол Хашимов Гюнол Хашимов Студент

Удръжки за работно облеклоПри прекратяване на договора по инициатива на работодателя по чл.71, ал.1 от КТ, ми бяха удържани пари за работно облекло. Правилно ли е?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, чл.14, ал.1, т.1 - при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят трябва да върне на работодателя предоставеното му работно облекло с приемо-предавателен протокол, тъй като то се води имущество на работодателя.

    Наредбата дава възможност на работодателя сам да определи условията, при които работникът или служителят може да задържи облеклото. Работодателят може да установи реда и условията за връщане на работното облекло в правилника за вътрешния трудов ред или с отделен акт.

    Ако във Вашия случай не сте върнали работното облекло, би се реализирала хипотезата по чл.12, ал.2 от Наредбата, съгласно която, ако работното облекло е унищожено, повредено или загубено по вина на работника, то същият носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото, до изтичане на срока за износване.

    Работодателят няма право да прави удръжки от трудовото възнаграждение без съгласието на работника, освен в случаите на чл. 272 от КТ. В случай че не сте върнали работното облекло и се е реализирала хипотезата по чл.12, ал.2 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, Вашият случай би попаднал в чл.272, ал.1, според която, в случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Заповедта се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й. Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда. Ако в този 1-месечен срок от връчването на заповедта работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->