Галина Димитрова Галина Димитрова технически сътрудник

Пропуснато издаване на месечен отчетСинът ми има регистрирано ЕООД - извършва таксиметрова дейност от м.06.2015 г. Не е пуснал месечен отчет за м.06. Какво трябва да направи и какви са санкциите?Отговори

 • Здравейте г-жо Димитрова,

  Тъй като не сте спазили чл.41, ал.1 от Наредба Н-18 от 13 Декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, моят съвете е веднага да си пуснете отчета за пропуснатия месец 06.2015г. и да го съхраните в книгата за финансови отчети на страницата с дата 30.06.2015г. след дневния отчето за 30.06.2015г., както гласи чл.41, ал.2 от Наредбата.

  Чл.41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл.3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
  (2) Отчетите по ал.1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

  Важно е приходите Ви за м.06,2015г. да се отразят счетоводно през м.6.2015г. без значение кога е издаден самият отчет.

  В цитираната по-горе наредба Н-18 не са предвидени административнонаказателни разпоредби. Такива са предвидени в ЗДДС, тъй като наредбата е издадена на основание чл.118, ал.2 и 4 от ЗДДС и чл.9, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  В случай на евентуална проверка, минималната санкция във вашия случай е в размер на 500 лева, съгласно чл.185 от ЗДДС.

  чл.185 (1) На лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.
  (2) Извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->