Красимира Йосифова Красимира Йосифова ТАИН-ТАТЯНА КОРЧЕВА СЛУЖИТЕЛ

Работно времеЗдравейте!

Бих искала да знам ако работното ми време по график е от 12 до 20.30 часа длъжна ли съм по закон да остана докато има клиенти?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  След като в трудовия Ви договор сте се споразумяли с работодателя си за работно време, място и длъжност то от там произтичат и задълженията Ви да изпълнявате трудовите си задължения.

  Съгласно чл.126 от КТ следва:
  При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:
  1. да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време;
  2. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество;
  3. да използува цялото работно време за изпълнение на възложената работа;
  4. да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество;
  5. да спазва техническите и технологическите правила;
  6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  7. да изпълнява законните нареждания на работодателя;
  8. да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения;
  9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието;
  10. да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;
  11. да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя;
  12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1;
  13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен трудов договор, от трудовия договор и от характера на работа.

  От тук и произтичат съответно и видовете нарушения на трудовата дисциплина според чл.187 от кт за които могат да Ви бъдат наложени наказания

  Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:

  1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
  3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
  4. произвеждане на некачествена продукция;
  5. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
  6. (зал. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
  7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
  8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
  9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.
  Поздрави
  В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->