Ahmed Ahmed Ahmed Ahmed prepodavatel

Пенсиониране през 2015 г.Жена при навършени 63 и стаж над 20 години ще може ли да се пенсионира при условията на чл.68, ал.3 от КСО. За 2015 условието е 65г. и 8м. и 15 г. действителен трудов стаж. Може ли тази разлика от 2 г. и 8 м. да се доплати (или да получава по ниска сума)?Отговори

 • Здравейте,
  След 31 декември 2014 г. възрастта по чл. 68, ал. 3 отКСО продължава да се увеличава с по 4 месеца от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане на 68-годишна възраст.
  Осигурителният стаж, положен от лицата, който се признава за „действителен стаж“, представлява реално изработеният от лицето осигурителен стаж. Съгласно разпоредбата на § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС): „Действителен стаж“ е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето,
  през което лицето изцяло се е осигурявало за своя сметка“.
  В действителния стаж не се включва:
  • времето на наборна или алтернативна служба;
  • времето на отпуска за отглеждане на дете, през който
  е получавано обезщетение;
  • времето на зачетения осигурителен стаж на неработе-
  щите майки;
  • времето на обучение на лицата, завършили висше или
  полувисше образование, за което са внесени осигурителни
  вноски;
  • времето след 1 януари 1996 г., през което родител
  (осиновител) на дете инвалид е полагал постоянни грижи за
  него до навършване на 16-годишна възраст, поради което не е
  работил по трудово или по служебно правоотношение и не е
  бил осигурен;
  • времето след 1 януари 2001 г., през което родител
  (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвали-
  ди със загубена работоспособност над 90 на сто, които по-
  стоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са
  били осигурени или не са получавали пенсия;
  • времето след 1 април 1997 г., през което лицата са
  получавали обезщетение за безработица при отпускане на
  пенсии с начална дата след 31 декември 1999 г.
  Когато пенсията за осигурителен стаж и възраст се отпуска на основание чл. 68 от КСО, във връзка с чл. 9а, ал. 1 от КСО, лицето има право да заплати период, по-голям от недостигащия за право на пенсия (но не по-голям от времето на следване по учебен план), а в случаите, когато лицето купува осигурителен стаж за право на пенсия – с чл. 9а, ал. 2 от КСО, има право да заплати осигурителни вноски само за периода, който му е необходим, за да добие право на пенсия.Осигурителни вноски, внесени за период, по-голям от
  необходимия за придобиване право на пенсия по реда на чл. 9а,ал. 2 от КСО, се считат за неоснователно внесени, тъй като за осигурителен стаж се зачита само времето, което не достига за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  Възстановяването на неоснователно внесените осигурителни вноски се извършва след писмено искане от лицето по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Към искането лицето следва да приложи разпореждане за отпускането на пенсията, в което трябва да е посочено времето, за което неоснователно са внесени осигурителни вноски, и което не се зачита за осигурителен стаж.
  Правата, които предоставя чл. 9а, ал. 2 от КСО, не
  могат да се ползват от:
  • лица, на които не достигат повече от 5 години осигурителен стаж;
  • учители, които искат да се пенсионират по условия-
  та на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО на по-ранна възраст;
  • лица, които искат да се пенсионират по условията на
  § 4 от ПЗР на КСО на по-ранна възраст, по условията на
  първа или втора категория труд (имат необходимия мини-
  мум от 10 или 15 години осигурителен стаж съответно от
  първа или втора категория труд);

  Обърнете се към съответното ТП на НОИ - отдел Пенсионен за да Ви направят справка и съответно да Ви насочат за евентуално закупуване на стаж.
  Поздрави и успешен ден.
  В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->