Стефка Иванова Стефка Иванова служител в Кметство

Допълнително възложени задълженияРаботодателят ми (кмета) в Кметството, в което работя, устно се е разпоредил и ми е възложил част от задълженията на строителния техник, за които аз разбрах от поставената информация на вратата на канцеларията му. Не бях уведомена по надлежния ред. В следствие на това Разпореждане резултатът вероятно ще е промяна на длъжностната ми характеристика. Аз не съм съгласна с направените промени, поради това, че натоварването при моята дейност е голямо. Не успявам в рамките на работното време да извършвам всички изискващи се от мен неща, поради което работя през обедната почивка и вземам материали вкъщи. Искам да оспоря пова разпореждане и по този начин да защитя собствената си позиция, която е, че всеки трябва да работи според длъжностната си характеристика, за което, в крайна сметка, получава и възнаграждение. Също не е без значение това, че се изискват и компетенции при работата със строителни документи, нотариални актове и пр. документи касаещи техническата служба в едно кметство. Как да постъпя? Какви са моите права и възможности за постигане на възмездие?Отговори

 • ЗДравейте,
  Съгласно чл. 81 от Закона за държавния служител служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по реда, предвидени в този закон.
  От друга страна на основание чл. 83 от ЗДСл при служебна необходимост държавният служител може да бъде преместван да изпълнява временно друга служба в рамките на същата администрация. Преместването се извършва със заповед на органа по назначаването за срок не повече от 45 календарни дни през една календарна година.
  В случая обаче изглежда не се касае за преместване, а за възлагане на допълнителни задължения в допълнение към вече възложените, следователно не се касае за преместване, а за едностранно изменение на служебното правоотношение. Допълнителни задължения обаче могат да бъдат възлагани на държавния служител само в предписаните в този закон случаи (чл. 21, ал. 3 от ЗДСл). Задълженията на държавния служител се определят в неговата длъжностна характеристика (чл. 21, ал. 2 от ЗДСл).
  Изменението на длъжностната характеристика се извършва по реда на чл. 8 от НАРЕДБАТА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, като екземпляр от утвърдената длъжностна характеристика се връчва на служителя, заемащ длъжността, и се подписва от него (чл. 8, ал. 3 от Наредбата).
  При неспазване от страна на работодателя на изискванията на закона и наредбата, можете да откажете изпълнението на допълнителните задължения, които са Ви възложили, а за неизпълнението им не може да Ви бъде наложено дисциплинарно наказание, вкл. и уволнение.
  Можете и да сезирате Инспекцията по труда или да прекратите служебното си правоотношение.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->