Георги Ангелов Георги Ангелов архитект

Възстановяване на ДОДВ какъв срок назад във времето може да се иска възстановяване на надвнесен ДОД, поради неправилното му изчисляване, деклариране и внасяне и каква е процедурата?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно разпоредбите на ДОПК, прихващане/възстановяване на недължимо внесени данъци, може да се извършва по писмено искане на лицето /чл. 129 от ДОПК/. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване. Възможно е да се възложи извършването на ревизия или проверка. Актът за прихващане или възстановяване /АПВ/ се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Независимо от извършването на прихващане или възстановяване, включително когато АПВ е обжалван, задълженията за данъка или задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия. Ако актът е обжалван по съдебен ред, издаването на ревизионен акт е допустимо до влизане в сила на съдебното решение. Остатъкът след извършване на прихващането се връща на лицето по посочена от него банкова сметка.
  Органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата лихва, когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на:
  1. суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище;
  2. незаконосъобразно отказани за възстановяване суми.
  Актовете за прихващане или възстановяване могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове.

  От 2016 г. има промени в опростената процедура за възстановяване, съгласно които в случаите, когато е подадена декларация с посочена в нея сума за възстановяване, както и когато е подадено искане за възстановяване по чл. 129 от ДОПК, органът по приходите може да възстанови цялата претендирана сума по посочената от лицето банкова сметка, като в платежното нареждане задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за възстановяване.
  Със заверяването на посочената от лицето банкова сметка с цялата претендирана сума, се смята, че искането на лицето за възстановяване на надвнесената сума е изцяло удовлетворено.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->