МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА Потребител

Обезценка на ДМАЗдравейте,
Дружеството води своята отчетност по НСС. Казусът е следният:

Сграда - /стойностите са произволни/:
отчетна стойност - 100 000
амортизация - 10 000
баланстова стойност - 90 000
стойност след обезценката - 50 000

Земя:
отчетна стойност - 50 000
амортизация - не се начислява
балансова стойност - 50 000
стойност след обезценка - 30 000

Въпросите са следните:
Какви счетоводни операции трябва да се направят за отразяване на обезценката? Как ще се променят счетоводния и данъчния аморт. план?Отговори

 • Здравейте,

  Обезценките можете да отчитате по сметка "Други разходи (609)":

  Дт Други разходи
  Кт Актив

  По силата на чл.34, ал.(1) от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Така че обезценката ще породи временна данъчна разлика. Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив или пасив.
  За справка- чл.35 и чл.65 от ЗКПО

  Според разпоредбите на чл.56 от ЗКПО данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по данъчната им амортизируема стойност. И тъй като от написаното по-горе стана ясно, че данъчната амортизируема стойност не се променя в момента на обезценката, той няма да настъпи промяна и в данъчния амортизационен план.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • благодаря за отговора, само да попитам а в счетоводния аморт. план ще се промени ли стойността на актива? Тази обезценка трябва да се начисли под формата на амортизация нали така? След обезценката месечната амортизационна сума в счетоводния и амортизационния план остава ли същата ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->