Нели Живкова Нели Живкова Икономика прес -

Ползване на отпуск по майчинствоЗдравейте,
Снаха ми е бременна в 7 месец. Има определен термин за 3.09. Ще получава обезщетение от борсата до септември месец включително. Какви са условията, за да ползва платен отпуск по майчинство? Колко време преди 45 дневния отпуск преди раждане трябва да бъде назначена на работа, за да ползва пълния размер на отпуска по майчинството?

Диабетичка е и поради това са и насрочили евентуална дата за секцио 12.08. Нямат подписан брак със сина ми. Какви допълнителни помощи има право да ползва?Отговори

 • Здравейте,
  Във връзка с поставения въпрос мога да изразя следното мнение:

  На основание чл. 52а от КСО осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

  На основание чл. 53 от КСО, след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /340.00 лв. за 2015 г./.

  От писания казус става ясно, че снаха Ви няма сключен брак, при тази ситуация има евентуална възможност да получава социални помощи, отпускани от Агенцията за социално подпомагане.

  В чл. 9 от Закона за социално подпомагане е предвидено, в кои случаи лицата имат право на месечна помощ /в случая не мога да се ангажирам да кажа дали снаха Ви попада в този обхват/.
  На основание чл. 11, ал. 2 от ЗСП, социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс.
  Чл. 12, ал. 1 от ЗСП определя, че социалните помощи могат да бъдат месечни, целеви и еднократни. В ал. 4 от същия е упоменато, че условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с правилника за прилагане на ЗСП с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.

  В чл. 26, ал. 1 от ППЗСП е предвиден редът за отпускане на социално помощи -Социалните помощи се отпускат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" и след представяне на лична карта или личен паспорт, на всеки член от семейството.
  Към молбата се прилагат:
  1. документи за брутните доходи от:
  а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  б) извършване на услуги с личен труд;
  в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
  г) стипендии;
  2. оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински протокол на ЛКК.
  Също така съгласно ал. 5 на чл. 26, при подаване на молба-декларация за отпускане на социални помощи се представя за справка оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето.

  След като подадете молбата в срок до 20 дни социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Соцалната анкета се провежда в дома на лицето по постоянен адрес.
  На основание чл. 27, ал. 7 от ППЗСП, въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги и стартиране на процедура по чл. 40, ал. 4.

  Изложеното мнение е лично затова може да потърсите и повторна консултация


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->