Генриетта Димитрова Генриетта Димитрова счетоводител

Дарение от ФЛ на ЮЛЗдравейте,

ООД получава дарение от ФЛ, близък на управителя. Дарението е парично и е над 20 000 лв. Моля за консултация:

1. има ли нужда от нотариална заверка на договора за дарение?
2. трябва ли да се декларира това дарение?
3. облагаемо ли ще е то за ООД?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  1. Законът не изисква договорът за дарение да е с нотариална заверка, но с оглед доказване на истинността на договора при евентуална ревизия от страна на НАп е добре да бъде с нотариална заверка - с цел доказване на съществуването му и датата му на сключване.
  2. Дарението се декларира в Общината на основание чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ.
  3. Дарението е облагаемоза получателя - ООД по реда на ЗМДТ и ЗКПО.
  В този смисъл вижте следното указание на НАП:
  Изх. № 39-00-4
  Дата: 09.11.2009 год.


  ЗКПО, чл. 26, т. 7;
  ЗКПО, чл. 31;
  ЗКПО, чл. 53, ал. 1;
  ЗКПО, чл. 68.

  ОТНОСНО: Данъчно третиране за целите на ЗКПО и ЗМДТ на дарение на финансови и материални активи

  Във връзка с писмено запитване от Кооперация „………." (изх. № …./…...2009г.), адресирано до Министерство на финансите с копие до ЦУ на НАП, постъпило с наш вх.№ 39-00-4/08.09.2009г., ви уведомявам за нашето становище по поставените въпроси с оглед изготвяне на съгласуван отговор до данъчно задълженото лице:

  В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
  Съгласно договор за прехвърляне на право на собственост Американската агенция за международно развитие (USAID) прехвърля безвъзмездно на кооперация „……" материални активи и парични средства, с ангажимент за последната да използва същите, както и всякакви приходи, генерирани от тях за целите на подкрепата на малките предприятия в България. Така дарените средства са освободени от облагане с корпоративен и местен данък съгласно чл. 3, б."б" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Обн. ДВ. бр.14 от 16 Февруари 1999г) /споразумението/. Това освобождаване от облагане е потвърдено от Министъра на финансите с писмо № 39-00-7/21.11.2006 г. В следствие на настъпилите промени в Закона за кредитните институции /ЗКИ/ кооперация „…….." не може да се регистрира като финансова институция и поради това, не може да осъществява дейността по микрофинансиране на малките предприятия в България. Кооперация „…….." е едноличен собственик на капитала на дружеството „…………" ЕАД, което може да има статут на финансова институция по смисъла на ЗКИ и възнамерява да се регистрира като такава по законоустановения за целта ред. Предвид така изложената фактическа обстановка е зададени следните въпроси:
  Възможно ли е кооперация „…….." да извърши дарение в полза на „………….." ЕАД с предоставените от „USAID" парични средства и материални активи и какви ще са данъчните последиците от това предвид разпоредбите на ЗКПО и ЗМДТ?
  След извършването на дарението, ще може ли дружеството „……." ЕАД да се ползва с освобождаването от данъчно облагане по силата на споразумението?

  При така зададените въпроси и предвид приложимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т.10 от ЗНАП изразявам следното принципно становище:

  1. Даренията като вид сделки са регламентирани в чл.чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите. По своята правна същност те представляват безвъзмездни разпоредителни сделки. По отношение възможността за извършване на разпоредителни
  сделки от кооперацията чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за кооперациите предвижда, че председателят на кооперацията, след предварителното решение на управителния съвет, може да сключва сделки с разпореждане на имущество на кооперацията, при условие че възможността за извършване на такива сделки е заложена в нейния устав.
  Дарението се характеризира със своята безвъзмездност. Следователно при този вид сделки са налице само разходи без постъпления, поради което не може да бъде изпълнен един от основните счетоводни принципи, а именно принципа за съпоставимост между приходите и разходите. Поради това, Законът за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти предвиждат в случай на дарение, отписването на съответния актив при дарителя да бъде отчетено като разход.
  Съгласно чл. 26, т. 7 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за дарения. Изключение от това правило са даренията, предвидени в чл. 31 от ЗКПО, в хипотезите на който обаче дарението, което кооперацията възнамерява да направи в полза на „…………" ЕАД, не попада.
  По отношение на „………." ЕАД, в качеството му на надарено лице, същото ще трябва да осчетоводи полученото имущество като приход, който следва да бъде включен в годишния счетоводен финансов резултат на дружеството. За да се определя данъчното третиране на този приход, следва да се направи разграничение между получените парични средства от една страна и на материалните активи от друга, които като съвкупност представляват общата маса на придобитото под формата на дарение имущество. Докато поради липса на специфично данъчно третиране по ЗКПО частта от дарението под формата на парични средства, следва да бъде включена по общия ред в годишният данъчен финансов резултат на „……….” ЕАД, то по отношение на дарените материални активи, следва да се приложи разпоредба на чл. 68 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно чл. 68 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.
  Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) обект на облагане са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. В чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ са определени и лицата, които имат задължение да заплатят данъка. В общия случай данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ при дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредба, издадена в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от същия закон .....

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->