vitoria ivanova vitoria ivanova Потребител

Корекция на декларации 1 и 6Сгрешила съм Декл. 1 на работник, който през целия април е бил в болнични. Работи на трудов договор на 8-часов работен ден, а аз в кл. 16 съм посочила 02084. в кл.21 съм записала: 53,45лв. Сега, когато корегирам за 8 часа, програмата не допуска такова брутно възнаграждение. Лицето е работило с брутно трудово възнаграждение 509лв. За първите три дни изплащаме 70% от 509 = 53,45лв., а осигуровките трябва да се внесат на 100%, т.е. върху 76.35лв.

Тази сума ли записвам и в кл.21 и 31 на декл.1 при корекцията? Декларация 6 подавам само с разликата за довнасяне?Отговори

 • Здравейте,
  В клетка 17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.
  ЗЗО
  Чл.40 ал.1 т.5 (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1;
  Т.е в т.17 се вписва 357,00 / 420/20дни =21*17дни/*4.8% - вноската е дължима от работодателя
  В клетка 21 – 76,35 лв осигурителния доход за 3 те дни
  В клетка 31 не попълвате нищо тъй като върху обещетението от работодателя не се удържа данък т.е. нямате облагаем доход по чл.24 от ЗДДФЛ
  И за Д-6 сте права подавате разликата в плюс.
  Поздрави ,
  В.Дадова
 • Здравейте,
  Благодаря Ви за отговора, но съм озадачена, че програмата за заплати изчислява осигурителия доход за трите дни боличен за сметка а работодателя върху МОД, т.е.:500:20•3=75лв., при положение, че лицето цял месец е в болнични, а невърху брутното възнаграждение:509:20•3=76,35лв. На база МОД или брутно трудово възнаграждение се изчисляват осигурителите вноски за първите три дни болнични за сметка на работодателя, при положение, че лицето цял месец е в болнични?

  Поздрави,
  Виктория Иванова
 • Здравейте,
  Ксо –
  Чл.6 ал. 2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
  1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
  2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;
  3. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.
  Ако възнаграждението от работодател за трите дни падне под МОД /за три дни/ то тогава осигуровките за трите дни ще са върху МОД.
  Поздрави ,
  В.Дадова
 • Благодаря Ви!

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->