Албена Валентинова Албена Валентинова Потребител

Майчинство без трудов стажЗдравейте!
Бременна съм в трети месец, но съм безработна. Имам трудов стаж едва два месеца, но си внасям само здравните осигуровки. Мои познати ми казаха, че би трябвало да взимам някакви помощи или еднократна помощ. Рових се къде ли не, но нищо не разбрах за съжаление. Дали наистина имам право на това и ако имам какво трябва да направя?Отговори

 • Във връзка с изложения по - горе казус мога да изкажа следното мнение:
  Видно не разполагате с необходимия осигурителен стаж, за да получавате обезщетение от фонд ОЗМ, съответно остава възможността евентуално да получавате социални помощи, отпускани от Агенцията за социално подпомагане.
  Обществените отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги, попадат в обхвата на Закона за социално подпомагане.
  В чл. 9 от същия е предвидено, в кои случаи лицата имат право на месечна помощ /в случая не мога да се ангажирам да кажа дали Вие попадате в този обхват/.
  На основание чл. 11, ал. 2 от ЗСП, социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс.
  Чл. 12, ал. 1 от ЗСП определя, че социалните помощи могат да бъдат месечни, целеви и еднократни. В ал. 4 от същия е упоменато, че условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи се уреждат с правилника за прилагане на ЗСП с изключение на целевите помощи за отопление, които се уреждат с наредба на министъра на труда и социалната политика.

  В чл. 26, ал. 1 от ППЗСП е предвиден редът за отпускане на социално помощи -Социалните помощи се отпускат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" и след представяне на лична карта или личен паспорт, на всеки член от семейството.
  Към молбата се прилагат:
  1. документи за брутните доходи от:
  а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  б) извършване на услуги с личен труд;
  в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
  г) стипендии;
  2. оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински протокол на ЛКК.
  Също така съгласно ал. 5 на чл. 26, при подаване на молба-декларация за отпускане на социални помощи се представя за справка оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето.

  След като подадете молбата в срок до 20 дни социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Соцалната анкета се провежда в дома на лицето по постоянен адрес.
  На основание чл. 27, ал. 7 от ППЗСП, въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги и стартиране на процедура по чл. 40, ал. 4.

  Изложеното мнение е лично затова може да потърсите и повторна консултация.

 • здравейте искам да попитам аз сам на социално майчинство от 10 м но нямах никакъв трудов стаж тай като завърших и забременях имам ли право на някакво друго майчинство тай сам завършила и веднага забременяла и до момента нямам никакъв стаж.
 • разбрах но аз вече от 10м взимам социално майчинство и мога ли след като свърше да взимам друго обещетение
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->