Джеси Джурова Джеси Джурова Счетоводител

Данъчно третиране при кражба на активЗдравейте,
Въпросът ми е свързан с момента на отписване на откраднат ДА. Има издадено удостоверение от МВР за установяване на кражбата и е образувано досъдебно произодство по случая. Кога би следвало да се отпише актива съгл. ЗКПО - в месеца на кражбата или в месеца, когато се издаде писмо от МВР за прекратяване на издирването на актива? Ако е второто, следва ли да се начисляват счетоводна и данъчна амортизация за времето между двете дати?

Съгласно чл. 79 (3) от ЗДДС следва да се направи и корекция на ползвания ДК. Кога следва да се направи корекцията - в месеца на действителното извършане на кражбата или в месеца на получаване на становище от МВР за прекратяване на издирването на актива?Отговори

 • Здравейте,
  За да отпишете дълготрайния актив, е достатъчно само удостоверението от МВР за установяване на кражбата. Аргумент в тази насока е разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, съгласно която при прекратяване на регистрацията на МПС собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.

  За повече информация вижте следните указания на НАП във връзка с отписване на МПС при кражба:
  Писмо № 24-32-320 от 31.01.2008 г. на НАП

  Отписване от ДАПл на актив (автомобил) поради кражба и данъчно третиране на ползвания данъчен кредит преди настъпване на кражбата

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ........,

  В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" гр. Велико Търново и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология" на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-320/31.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:

  Според изложеното в запитването търговецът е закупил автомобил по договор за финансов лизинг през м. ноември 2006г. През м.февруари 2007г. автомобилът е откраднат. След уведомяване на органите на МВР е започнала процедура по издирването му. През това време търговецът продължава да внася ежемесечно лизинговите вноски съгласно сключения договор с лизингодателя и ползва данъчен кредит по съответните фактури, последната от които е през м. септември 2007г. Процедурата по издирване на автомобила, който не е намерен, е прекратена с постановление. Във връзка с описаната фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

  1. Какъв е реда за отписване на автомобила от активите на фирмата и какви са документите от лизингодателя и застрахователя, които се изискват за това?

  2. Как стои въпроса с амортизациите, които са начислени за 2006г. и 2007г.?

  3.Признава ли се начисления ДДС за периода 11.2006г. - 09.2007г, по лизинговите вноски съгласно издадените фактури?

  При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:

  По прилагането на ЗКПО:

  Случаите на отписване на активи от Данъчния амортизационен план (ДАПл) са регламентирани в чл.60 от ЗКПО. Съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Видно от цитираната разпоредба отписването на откраднатия автомобил от ДАПл е в пряка зависимост от счетоводното отписване на актива от баланса на предприятието. В началото на месеца, през който съгласно счетоводното законодателство са налице основания за отписване на актива от счетоводния амротизационен план, той следва да бъде отписан и от ДАПл.

  Кражбата е инкриминирано деяние, изразяваща се в тайно присвояване на чуждо имущество. За целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията "липси". Предвид на това е приложима разпоредбата на чл.28, ал. 1 от ЗКПО, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. Конкретният случай не е в хипотезата на предвиденото в закона изключение, тъй като в българското търговско и данъчно законодателство кражбата не се третира като непреодолима сила. Това обуславя заключението, че при формиране на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат следва да бъде увеличен по реда на чл.28, ал.1 от ЗКПО с разходите, отчетени по повод отписването на откраднатия автомобил, които представляват данъчна постоянна разлика.

  От предоставения договор за финансов лизинг е видно, че автомобилът е застрахован и кражбата е от рисковете, предмет на сключената застраховка. Съгласно чл.22, ал.2 от договора застрахователното обезщетение при кражба се изплаща на лизингодателя. От същото се покриват задълженията на лизингополучателя по договора до настъпване на застрахователното събитие и сбора от дължимите бъдещи лизингови вноски, намалени с лихвата за оставащия период от лизинговия договор. Във връзка с това следва да се има предвид нормата на чл.29 от ЗКПО, съгласно която не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл.28 от закона. Това означава, че с приходите, получени като обезщетение от застраховката, следва да се намали счетоводният финансов резултат на основание чл.29 от ЗКПО до размера на непризнатите разходи, с които е извършено увеличение по реда на чл.28, ал.1 от същия закон. За данъчни цели ще бъде признат приход в размер на превишението (ако е налице такова) от полученото застрахователно обезщетение и отчетените разходи при отписване на актива.

  Липсва законово основание начислените и признати за 2006г. данъчни амортизации да бъдат коригирани. Начислените в ДАПл амортизации за 2007г. до момента на възникване на основанието за отписване на актива също следва да бъдат признати за данъчни цели.

  По прилагането на ЗДДС:

  Редът и условията за ползване на данъчен кредит са регламентирани в Глава седма от ЗДДС. Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са изброени в разпоредбата на чл. 70 от закона.

  Видно от приложения договор, лизингов обект по същия е автомобил марка СГГКОЕМ, модел ВЕК1ЛМСО Х 1.9В РЬС. След проведен допълнителен разговор се установи, че автомобилът е с брой места 6+1. Следователно, същият не попада в ограниченията на чл. 70, ал.1, т. 4 от ЗДДС и за ЕТ „Фарвут" ще е налице право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона - чл. 71, т. 1 във връзка с чл. 68 от ЗДДС до момента на възникване на основанието за отписване на актива.

  На основание чл. 79, ал. З от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени или придобити от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекциите, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС, се извършват в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка - декларацията за този данъчен период.

  За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, лицето дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.

  Съгласно чл. 80 от ЗДДС, корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила или от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина; брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт и брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

  Настоящият случай не попада в изключенията на чл. 80 от закона. При установена кражба на автомобил, предоставен по договор за финансов лизинг, за който са изплатени част от вноските и е приспаднат данъчен кредит, лизингополучателят при установяване на липсата на актива /възникване на основание за отписването му по счетоводното законодателство/, трябва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.

  Изпълнителен Директор на
  НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  /Мария Мургина/
  Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО.


  В Дирекция „ОУИ” – …….. постъпи писмено запитване с вх. № ……../12.08.2010 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО.
  В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор за финансов лизинг за закупуване на автомобил. През периода от сключване на договора до 18.05.2010 г. автомобилът е предоставен под наем. Издадени са фактури до м.май 2010 г. От лизингодателя са издадени данъчни фактури за вноските по лизинга. Данъчен кредит е ползван при получаване на фактурите. През м.май 2010 г. е извършена кражба на автомобила, за което са уведомени полицията, застрахователят и лизингодателят и са съставени протоколи. На 02.07.2010 г. дружеството получава от лизингодателя споразумение към лизингов договор за възникналата тотална загуба на обекта. В тази връзка обекта е предсрочно фактуриран, като във фактурата е включен ДДС на остатъчната стойност.
  Автомобилът е заприходен в счетоводния и данъчния амортизационен план. Пропорционално всеки месец са начисляване амортизации на актива. Към м.май 2010 г. са начислени амортизации – 21435.18 лв., първоначална стойност е 52807.41 лв. Остатъчната стойност е в размер на 31372.23 лв., а по споразумение с лизингодателя същата е 33071.93 лв. с включено ДДС. След кражбата не е налице придобиване на актива, а същият следва да се отпише.
  Застрахователят е превел застрахователното обезщетение на лизингодателя за покриване на просрочени задължения към момента – 39985 лв., а разликата от 2748.19 лв. е преведена по друг лизингов договор.
  Зададени са следните въпроси:
  Относно ЗДДС:
  1. Дружеството има ли право на приспадане на данъчен кредит по фактура с предмет – главница за предсрочно изкупуване?
  2. Дължи ли се ДДС за неамортизируемата стойност на актива?
  3. Подлежи ли на корекция ползваният данъчен кредит до датата на кражбата на автомобила?
  Относно ЗКПО:
  1. Как се третират счетоводните амортизации, когато автомобила не се придобива – финансовият резултат следва ли да се преобразува?
  2. Разликата в остатъчната стойност на актива между счетоводния амортизационен план и тази по споразумението с лизингодателя как се отчита по реда на ЗКПО и подлежи ли на регулация за данъчни цели?
  3. Обезщетението регулира ли се за данъчни цели?

  В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
  Относно ЗДДС: Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. По смисъла на т. 2 и т. 5 от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
  Тъй като към настоящия момент отправеното от Вас запитване, относно прилагане на ЗДДС, е предмет на неприключило данъчно-осигурително производство, компетентен да отговори на същото е органът, който ръководи и участва в съответното производство.
  Относно ЗКПО:
  Поради недостатъчно ясната фактическа обстановка, липсата на основния договор за финансов лизинг, текста в запитването, че има друг лизингов договор, за който се превежда сума от 2748.19 лв., изразяваме следното принципно становище:
  Кражбата е инкриминирано деяние по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, изразяващо се в отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без неговото съгласие с намерение за противозаконно присвояване. За целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията "липси". Предвид на това е приложима разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗКПО, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. Конкретният случай не е в хипотезата на предвиденото в закона изключение, тъй като в българското търговско и данъчно законодателство кражбата не се третира като непреодолима сила. Това обуславя заключението, че при формиране на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат следва да бъде увеличен по реда на чл. 28, ал.1 от ЗКПО с разходите, отчетени по повод отписването на откраднатия автомобил, които представляват данъчна постоянна разлика.
  От посоченото в писмото е видно, че автомобилът е застрахован и кражбата е от рисковете, предмет на сключената застраховка. В запитването е упоменато, че лизингополучателят ще получи част от сумата от застрахователното обезщетение. Ако сумата на обезщетението е във връзка с основния договор следва да се има предвид нормата на чл. 29 от ЗКПО, съгласно която не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28 от закона. Това означава, че с приходите, получени като обезщетение от застраховката, следва да се намали счетоводният финансов резултат на основание чл. 29 от ЗКПО до размера на непризнатите разходи, с които е извършено увеличение по реда на чл. 28, ал.1 от същия закон. За данъчни цели ще бъде признат приход в размер на превишението (ако е налице такова) от полученото застрахователно обезщетение и отчетените разходи при отписване на актива.
  Липсва законово основание начислените и признати за 2008г. и 2009г. данъчни амортизации да бъдат коригирани. Определеният размер на разходите за амортизации по реда на чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗКПО, начислени в ДАПл за 2010 година до момента на възникване на основанието за отписване на актива, също следва да бъдат признати за данъчни цели. С данъчно признатия размер се намалява счетоводния финансов резултат на основание чл. 54, ал. 1 от ЗКПО. Счетоводните разходи за амортизации за периода от 01.01.2010г. до дата, към която е настъпила щетата се посочват в увеличение на финансовия резултат на основание чл. 54, ал. 2 от ЗКПО. Следва да имате предвид разпоредбата на т. 6.2 от СС 4 «Отчитане на амортизациите», че начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това. В тази връзка начисляването на амортизации следва да бъде преустановено към дата на извършване на кражбата.
  В случаите на тотална щета по лизингов актив за лизингополучателя е налице задължение да отпише дълготрайния материален актив от баланса на предприятието си по силата на т. 11.1 от СС 16 „Дълготрайни материални активи”, когато и доколкото от него не се очакват никакви други икономически изгоди. Отписването на актива от ДАПл следва да се извърши по реда на чл. 60, ал. 2 от ЗКПО към датата на тоталната щета. Разпоредбата изисква, когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той да се отпише от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Видно от цитираната разпоредба отписването на откраднатия автомобил от ДАПл е в пряка зависимост от счетоводното отписване на актива от баланса на предприятието. В началото на месеца, през който съгласно счетоводното законодателство са налице основания за отписване на актива от счетоводния амортизационен план, той следва да бъде отписан и от ДАПл.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много благодаря за бързия отговор. Доколкото разбрах трябва да отпиша актива в месеца на кражбата въз основа на удостоверението от МВР. Но какво ще стане, ако полицията намери и ни върне актива? Той вече ще бъде отписан и ще е направена корекция на ползвания ДК.

  П.С. актива не е МПС (ако това има значение)
 • Здравейте,
  На основание чл. 79, ал. 3 и 4 от ЗДДС след връщане на актива от МВР за Вас възниква задължение за корекция на ползвания данъчен кредит чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->