Експокар Експокар

Командироване на собственик в ГерманияЗдравейте,
Фирмата регистрирана в България от двама сърби, които са собственици и управители. Имат сключен ДУК без възнаграждение, и са самоосигуряващи се лица на 420 лв. Предстои им командировка в чужбина с цел подписване на договори с германска фирма. Първата командировка ще бъде за 20 работни дни, след което ще се върнат в България за 10 дни и след това ще заминат отново за 25 дни в Германия.

Какви са необходимите документи, които са им нужни, за да заминат там - А1 за какъв период или само командировъчен лист е достатъчно?Отговори

 • Здравейте,

  необходимите документи при командироване на лица в чужбина съгласно чл.5 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина са следните:
  Заповед за командировка със следните реквизити:
  1. наименование на ведомството или предприятието, което командирова или изпраща на специализация;
  2. основание за издаване на заповедта;
  3. имената на командированото лице или на лицето, което се изпраща на специализация, месторабота и длъжност;
  4. началната дата и продължителност на командировката или специализацията в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни;
  5. държава и населено място, в което се командирова или изпраща на специализация лицето;
  6. финансови условия на командировката или специализацията - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане;
  7. задача на командированото лице или на лицето, изпратено на специализация;
  8. вид на транспортните средства и маршрут;
  9. ръководител, предложил командировката или специализацията;
  10. други обстоятелства, свързани с конкретните условия на командировката или специализацията;
  11. име, длъжност и подпис на лицето, издаващо заповедта, и печат на ведомството или предприятието;
  12. наименование на ведомството или предприятието, за чиято сметка са разходите за командировка в случаите по чл. 4, ал. 1.

  Документите за доказване на транспортни разходи трябва да се приложат към заповедта за командировка - бордна карта и за двете посоки, когато пътуването е извършено със самолет, билет за автобус или влак, когато пътуването е извършено със съответния друг транспорт.Когато пътуването е извършено с автомобил, разходите се доказват с пътен лист или пътни книжки, съдържащи всички необходими реквизити, и рекапитулация за изминатите километри с изчислен разход, съгласно заповед за разходна норма.Доказването на нощувки става с фактура, издадена от мястото, където лицето е нощувало, получателят на фактурата трябва да е командированото лице и датата на фактурата за нощувка да съвпада с периода на командировката. Размерът на дневните пари за еднодневни командировки се определя в рамките, посочени в чл. 19, ал. 2 и чл. 21 от Наредбата за командировките в страната и в чл. 21 и чл. 24 от Наредбата за командировките и специализациите в чужбина

  Моля, да обърнете внимание на чл.33 от ЗКПО, който гласи следното:

  Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:

  1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;
  2. разходите, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на:
  а) физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, и
  б) лицата, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са наети от него по извънтрудови правоотношения.
  (2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

  Поздрави,
  Д.Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->