Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.8. Начисляване на ДДС при Безвъзмездна Сделка

Публикувано на: 20.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

111222333

ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СДЕЛКА

               Днес, 01.02.2010 год. в град София, на лицето ДЕЛТА ООД с ЕИК/ЕГН 444555666, бяха предоставени безвъзмездно следните продукти под формата на подарък от фирмена игра.

наименование / подробно описание

мярка

колич.

ед. отч. ст-ст без ДДС

сума

1

Плодови торти

бр.

5

50

250

2

3

ОБЩО:

250

име

длъжност

дата

подпис

връчил:

Петър Петров

маркетинг директор

01.02.2010

одобрил:

Иван Иванов

управител

01.02.2010


№ 0000001256

ПРОТОКОЛ

дата: 01.02.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Плодови торти

бр.

5

50

250

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.02.2010

данъчна основа:

250

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

50

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

300


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Съгласно протокол за безвъзмездна сделка, на Делта ООД са предоставени 5 бр. плодови торти като подарък от фирмената игра. Себестойността на продуктите е 50 лв. за брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

За да се осчетоводи безвъзмездната сделка е необходим протокол за безвъзмездна сделка и протокол за самоначисляване на ДДС.


• Начин на осчетоводяване:

Разходът от безвъзмездно предоставените продукти се осчетоводява аналитично по сметка Други разходи, а продуктите се изписват по себестойност и се начислява ДДС за продажбите върху себестойността им.

Крайното салдо по сметка Други разходи от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

609

Други разходи

вид документ:

630

Протокол за безвъзмездна сделка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

300

303

Продукти

250

аналит.

Безвъзмездно предоставени продукти

300

аналит.

Торти

250

4532

ДДС за продажбите

50

ОБЩО

300

ОБЩО

300


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

300

609

Други разходи

300

аналит.

Безвъзмездно предоставени продукти

300

ОБЩО

300

ОБЩО

300


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

300

Текуща загуба

300

Продукция

-250

Текуща печалба

-300

ДДС за внасяне

50

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

Финансов резултат за текущия период

-300

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->