Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.4. Начисляване на Данък за Представителни Разходи

Публикувано на: 20.01.2011

№ 0000055692

ФАКТУРА

дата: 15.01.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Дадена вечеря

бр.

1

250

250

2

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

15.01.2010

сума:

250

срок за плащане:

15.01.2010

с платежно нареждане

данъчна основа:

250

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

50

основание за 0% ДДС:

сума за плащане:

300


ДЕЛТА ООД

гр. София, ул. „Иваново” №10

Ресторант ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

Стока 1

300.00

ОБЩА СУМА

300.00

В БРОЙ

300.00

Покупки 1

012345   15-01-2010                           22:22

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Дадена е вечеря за бизнес партньори на 15.01.2010 г. на стойност 300 лв. с включен ДДС, платена в брой.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За разход за вечеря, платена в брой, е необходима фактура и прикрепен към нея касов бон, който удостоверява плащането.

• Начин на осчетоводяване:

Разходът за вечеря се осчетоводява аналитично по сметка Други разходи.

Задължението към доставчика се осчетоводява аналитично по сметка Задължения към доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.

Плащането в брой закрива задължението по тази фактура към доставчика в момента на доставката, което се осчетоводява с последваща втора статия, с която то се закрива от касата на купувача.

Разходът е представителен и се начислява данък върху разходите в размер на 10% от стойността на разхода. Той се осчетоводява аналитично по сметка Разходи за данъци.

Крайното салдо по сметки Други разходи и Разходи за данъци, от тази стопанска операция, се закриват (приключват) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовият резултат от операцията.

Представителните разходи са без право на данъчен кредит, затова в операцията няма ДДС разчет.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

609

Друг разход

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

300

401

Задължения към доставчици

300

аналит.

Представителни разходи

300

аналит.

Делта ООД

300

парт.

Ф-ра 0000055692/15.01.2010

300

ОБЩО

300

ОБЩО

300


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

240

Разходен касов ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

300

501

Каса в лева

300

аналит.

Делта ООД

300

парт.

Ф-ра 0000055692/15.01.2010

300

ОБЩО

300

ОБЩО

300


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

606

Разходи за данъци, такси и други подобни

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

30

459

Данъчни разчети с бюджета

30

аналит.

Данък върху представителните разходи

30

ОБЩО

30

ОБЩО

30


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

330

606

Разходи за данъци, такси и други подоб.

30

аналит.

Данък върху представителните разходи

30

609

Други разходи

300

аналит.

Представителни разходи

300

ОБЩО

330

ОБЩО

330


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

300

Текуща загуба

330

Парични средства

-300

Текуща печалба

-330

Разходи за данъци

30

Данъчни задължения

30

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-300

Финансов резултат за текущия период

-330

от инвестиционна дейност

от финансова дейност


В допълнение: Когато задължението за данъка за представителните разходи бъде изплатено, тогава ще се осчетоводи закриване на данъчното задължение срещу сума от банковата сметка на задълженото лице.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

30

503

Разплащателна сметка в лева

30

ОБЩО

30

ОБЩО

30


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

-30

Данъчни задължения

-30

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-30

от инвестиционна дейност

от финансова дейностКоментари

-->