Геновева Иванова Геновева Иванова икономост

Дисциплинарно уволнениеВ кой закон е формулирано понятието "уронване престижа на институцията"? Възможно ли е дисциплинарно уволнение за такова деяние и как се доказва то?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 190 от КТ е посочено кога може да се налага дисциплинарно уволнение.
  Чл. 190. Дисциплинарно уволнение може да се налага за:

  1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;

  2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

  3. системни нарушения на трудовата дисциплина;

  4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;

  5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;

  6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;

  7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

  Относно системните нарушения на трудовата дисциплина, ще ви цитирам чл.187 от КТ
  Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:

  1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

  2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

  3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

  4. произвеждане на некачествена продукция;

  5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;

  7. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;

  8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;

  9. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

  10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

  Чл. 188. Дисциплинарните наказания са:

  1. забележка;

  2. предупреждение за уволнение;

  3. уволнение.

  Ще Ви дам и още малко полезна информация относно задълженията на работодателя при дисциплинарно уволнение:
  Чл. 193. (1)Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

  (2)Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

  (3)Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

  Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

  (2) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на присъдата или на наказателното постановление.

  (3) Сроковете по ал. 1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка

  Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

  (2) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

  (3)Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

  Това, което е важно при заповедта за дисциплинарно наказание е, че трябва добре да е добре мотивирана и описана със законния текст, въз основа на който се налага - според чл 190 и 187 от КТ.
  Надявам се тази информация да Ви е полезна при вашия случай.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->