angel Achkov angel Achkov Потребител

Издаване на фактура за Италия



Здравейте,
нашата фирма е регистрирана по ДДС. Проверихме и Италаската фирма, също е регистрирана по ДДС.

1. На какав език да баде издадена фактурата?
2. Без ДДС ли да се издаде фактурата?
3. Плащтането по какав начин може да стане? По банков пат, с картово лащане или друк начин?
4. Какви други дукомети са необходими по зделката?
5. Траспортът ще се извърши по кориерска фирма.



Отговори

 • Здравейте,

  Трябва да издадете Фактура на български език с всички задължителни реквизити. Можете да издадете и Invoice на английски или друг език, за да може получателят да разбере стопанската операция, описана в нея. Издаването на Invoice не е изискване на българското законодателство и се прави единствено от практически съображения за по-лесното разбиране на доставката от митничари и крайни получатели.

  Ако извършвате вътреобщностна доставка (ВОД) на стоки или извършвате услуга с място на изпълнение в Италия, то във фактурата ще начислите ДДС с 0% ставка. Относно допълнителните документи, които ще са ви необходими- те са много специфични спрямо това какво ще пренасяте.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Здравейте,
  В ЗСч е посочено, че „Първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове". Фактурите може да бъдат издавани и на съответния език, приет в държавата на клиента, но в счетоводството на предприятието задължително трябва да има екземпляр на български език.

  Ако разбирам правилно, става въпрос за продажба на стоки (споменавате транспорт). В такъв случай фактурата трябва да бъде без ДДС и данъкът е изискуем от получателя. В Чл. 114 от ЗДДС гласи следното: Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва "обратно начисляване", както и основанието за това.. В случаите, когато става въпрос за продажба на услуга, трябва да се определи мястото на изпълнение при доставка на услугата.

  Плащането по фактурата може да стане, както по банков път, така и по друг начин, удобен за двете страни по сделката.

  В Чл. 45 от ППЗДДС са посочени следните документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки:

  1. документ за доставката:
  а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
  б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;
  в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;
  2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
  а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;
  б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

  Искам да насоча вниманието Ви към текста на Чл. 46 от ППЗДДС:

  Корекции при вътреобщностни доставки

  Чл. 46. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
  (2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.
  (3) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
  (4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.
  (5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

  Поздрави,

  Камелия Стойнева



 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->