Мая Митева Мая Митева одитор

Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни, радио и телевизионно и електронни услуги на данъчно незадължени лица

Публикувано на: 07.05.2015От 1 януари 2015 г. са ефективно в сила нови правила за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път с крайни потребители нерегистрирани за целите на ДДС в държави-членки на ЕС. Нормативната уредба на този режим е в глава осемнадесета от ЗДДС в чл. 152-159и.

Необходимите условия за прилагането на този режим са:

 • - получателите на услугите да са данъчно незадължени лица, които са установени в държава от ЕС, имат постоянен адрес в нея или обичайно пребивават;
 • - доставчикът да е данъчно задължено лице, което не е установено в държавата, където услугата се потребява.
 • - без значение е къде е установен доставчикът,  на територията на Европейския съюз или извън него.

Причини за въвеждане на новия режим

Този режим бе въведен с цел намаляване на административната тежест на доставчиците на изброените по-горе услуги. Действащите от 01 януари 2015 год. промени разширяват режима, който бе в сила до 2015 г. за доставки на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз (VOES).

Новият режим регламентира възможността доставчиците на тези услуги да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС, по свой избор, наречена държава членка по идентификация. Този режим е алтернативен, а не задължителен за прилагане. Резултатът от неприлагането му е възникване на задължение за въпросните доставчици да си направят регистрация за целите на ЗДДС във всяка държава-членка на ЕС, в която доставят конкретните услуги на клиенти.

Доставчиците на такива услуги следва да начисляват ДДС според действащото законодателство и ставки в съответната държава членка на потреблението на услугата. Държава на потребление е тази държава, в която са установени крайните потребителите, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията  на ЕС.

Регистрация според установяването на доставчика в и извън ЕС

Регламентирани са два вида регистрации: „РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА” и „РЕЖИМ В СЪЮЗА”.

Специалната регистрация по ДДС за „РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА” е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица. По конкретно доставчикът следва: да не е установен в държава от ЕС, да не е регистриран на друго основание за целите на ДДС в България или друга държава от ЕС и да не е регистриран по ”Режим извън Съюза” в друга държава от ЕС.

Специалната регистрация по ДДС за „РЕЖИМ В СЪЮЗА” е приложима само за лица, които са установени в държава от ЕС, имат регистрация за целите на ДДС в България (доброволна, за приходи над 50 хил. лв. или за дистанционни продажби), не са регистрирани по ”Режим в Съюза” в друга държава от ЕС.

Когато доставчик е регистриран за „РЕЖИМ В СЪЮЗА” в Република България, за извършваните доставки с потребители на територията  на РБ, независимо от това, от къде ще бъдат извършвани услугите /включително и от негов обект в друга държава от ЕС/, ще се прилагат правилата на закона за ДДС в България. Независимо от наличната му регистрация в Република България, при извършване на доставки за потребители, находящи се в друга държава членка на ЕС, ще се прилагат правилата на законодателството на конкретно тази държава-членка на потребление.

ЗДДС предвижда специален ред за регистрация по този режим и в двата му варианта /извън и в Съюза/.

Процедура по регистриране

Регистрацията се извършва с електронно заявление по образец до НАП София, която в 14 дневен срок излиза с мотивирано решение за регистрация или отказ от такава. Въведени са законови ограничения за регистрация по тези режими, които са свързани с предходни дерегистрации или поради системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.

За дата на регистрация се приема първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за регистрация, или датата на първата доставка, ако тя е извършена преди регистрацията, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата доставка.

Данъчно задължено лице регистрирано за прилагане на „РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА” получава идентификационен номер, който е служебният идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от ДОПК, пред който е поставен знакът EU.

Предвидена е нормативна възможност за лице, регистрирано по реда на тези специални режими в друга държава от ЕС да премести регистрацията си в друга държава от ЕС, като уведомява и двете страни за това с електронни заявление по образец.

Дерегистрация

Дерегистрация е възможна в две хипотези:

 • По инициатива на лицето, когато:
  • преустанови извършването на такива доставки;
  • не отговаря на условията за регистрация;
  • вземе решение да не прилага съответния специален режим.
 • По инициатива на НАП, когато:
  • за лицето се установи, че не отговаря на условията за регистрация;
  • в продължение на осем данъчни периода не е извършвало доставки по режима;
  • системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.

Дерегистрацията се извършва по същата процедура, както и регистрацията. За дата на дерегистрация се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на получаване на акта за дерегистрация.

Когато регистрирано лице по един от двата режима, престане да отговаря на условията за регистрация по единият режим, но отговаря на условията за регистрация по другия режим, с прекратяването на регистрацията си по единия режим може да подаде заявление за регистрация по другия режим.

В НАП се води регистър за всички лица, регистрирани в България по ”Режим Извън Съюза” и ”Режим в Съюза”.

Документиране на доставки по режима

Мястото на изпълнение на доставките на тези специфични услуги е държавата на потребление на услугата, където потребителите са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване.

Датата на възникване на данъчното събитие, изискуемостта на данъка, данъчната основа и данъчната ставка и по двата режима се определят съответно отново съобразно законодателството на държавата на потребление.

Лице, което е регистрирано по един от двата режима, е длъжно да посочи информация за съответната доставка /данъчна основа и общият размер на дължимия данък/ в електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата по идентификация /регистрация/ и да включи размера на данъка в резултата на Справка-Декларацията за прилагане на съответния режим за съответния данъчен период отново в държавата по идентификация. Лицето изпълнява всички свои административни задължения във връзка с този режим единствено и само в държавата по регистрация.

Информацията в регистъра, за съответния данъчен период, се посочва поотделно за всяка една държава членка. Всички стойности се посочват в евро, използвайки обменният курс в последния ден от данъчния период, публикуван от Европейската Централна Банка.

Данъчния период за отчитане на доставките е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Справките-декларации се подават до 20-то число на месеца, следващ въпросно тримесечие, независимо дали през периода са извършвани доставки, чрез съответната ТД на НАП по електронен път с електронен подпис. Данъкът се внася в същия срок.

Ползване на данъчен кредит

Лице, регистрирано по „РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА” има право на възстановяване на ДДС на реципрочен принцип за получени доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в България във връзка с извършените доставки на далекосъобщителни услуги, радио и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.

Лице, регистрирано по „РЕЖИМ В СЪЮЗА” има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила.

Държавно администриране

Администрирането на този режим /подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки/ се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система MOSS /mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише/. MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС /„РЕЖИМ В СЪЮЗА”/, както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС /„РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА”/.

Обобщение

Независимо от това дали ще бъде направена регистрация по този специален режим или не, въпросните услуги, винаги ще бъдат облагаеми съобразно законодателството на държавата на тяхното потребление. Само административно е улеснението при налична регистрация по този специален режим, поради възможността за отчитане и плащане на ДДС само в една държава, членка на ЕС, наречена държава на идентификация /регистрация/.Коментари

 • Ако българска фирма регистрирана по чл.97 А от ЗДДС, извършва хостинг услуги на английска фирма , която няма валиден VAT номер , трябва ли да се прави някаква специална регистрация? Каква фактура трябва да издаде българската фирма?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->