Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.2. Начисляване на Авансова Вноска за Корпоративен Данък

Публикувано на: 20.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР / СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т сметка

К-т сметка

сума

1.

Авансова вноска за корпоративен данък

4521

4522

2 000

         
         

да се осчетоводи с дата:

съставил:

Георги Георгиев

подпис

30.01.2010

длъжност:

Главен Счетоводител


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Начислена е авансовата вноска за корпоративен данък за месец Януари 2010 год. в размер на 2 000,00 лв. Вноската е платена в същия ден по банков път.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За начисляването на авансова вноска за корпоративен данък се съставя мемориален ордер / счетоводна справка. За плащането на данъка е необходимо банково извлечение. (В примера банковото извлечение за изплатения данък не е приложено, но се приема, че е направено.)

• Начин на осчетоводяване:

Авансовата вноска за корпоративен данък се начислява, като се увеличава сумата, която ще бъде приспадната от реалния корпоративен данък в края на годината. Изплащането на авансовата вноска корпоративен данък се отчита като кредитираме Разплащателната сметка.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

428

Начислена авансова вноска за корпоративен данък

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4521

Разчети за годишен корпоративен данък

2 000

4522

Разчети за авансов корпоративен данък

2 000

           
           

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4522

Разчети за авансов корпоративен данък

2 000

503

Разплащателна сметка в лева

2 000

           
           

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

       

Парични средства

-2 000

   
       

Други вземания

2 000

   
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-2 000

   

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     

В допълнение: В последствие, в края на годината авансовите вноски са на обща стойност 24 000 лева (12 месеца х 2 000,00 лева), а дължимият корпоративен данък по данъчна декларация е на стойност 25 000,00 лв. Начисляваме дължимия корпоративен данък за 25 000,00 лева и изплащаме разликата от 1 000,00 лева в бюджета от банковата сметка.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

452

Начислен корпоративен данък

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата година

25 000

4521

Разчети за годишен корпоративен данък

25 000

           

ОБЩО

25 000

ОБЩО

25 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4521

Разчети за годишен корпоративен данък

1 000

503

Разплащателна сметка в левове

1 000

           

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

       

Парични средства

-1 000

Данъчни задължения

-25 000

       

Други вземания

-24 000

   
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 000

   

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->