Ваня Петкова Ваня Петкова Потребител

Документиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржаЗдравейте,

Въпросите ми са свързани конкретно с документирането на доставки и продажби по специалният ред за облагане на маржа.

Как се отразяват фактурите за продажба в дневника? Протоколът по чл 90 за всяка продажба ли се осчетоводява по клиент или се издава един общ на края на месеца и с каква номерация следва да бъде – трябва ли да съвпада с номерацията на фактурите или трябва да е отделна? Протоколът по чл. 90, в кои колони на дневника за продажби се отразява? В коля клетка на СД трябва да влязат съответните суми> Трябва ли да подавам уведомление за регистрация в НАП, като стоките втора употреба са телефони, лаптопи и компютри? Може ли да ми разясните, конкретните стопанските операции за покупка и продажба по маржа. И кога се прилага корекция за ползвания данъчен кредит по марж?

Много ви благодаря предварително, радвам се че Ви има.Отговори

 • Здравеите,

  Информация относно Специалния ред на облагане на маржа можете да намерите в ЗДДС – чл. 143 – чл. 151 и в ППЗДДС – чл. 88 – чл.- 94.

  В ЗДДС е посочено следното:
  Чл. 143. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
  1. данъчно незадължено лице;
  2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, ал. 1, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
  3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
  4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.


  1. Фактурите по маржа се отразяват в дневника за продажби за съответния период с нулева стойност. Обърнете внимание, че във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва "режим на облагане на маржа - стоки втора употреба". Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.
  2. За извършените продажби по маржа се съставя един протокол за отчетния период:
  Чл. 90. (1) В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по глава седемнадесета от закона, като съставят протокол.
  (2) Протоколът по ал. 1 следва да включва следната информация:
  1. номер и дата;
  2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;
  3. данъчен период;
  4. описание на стоката - втора употреба, произведението на изкуството, колекционерския предмет или антикварния предмет;
  5. покупна цена на стоката по т. 4;
  6. продажна цена на стоката по т. 4;
  7. разлика между продажната цена по т. 6 на доставената стока и покупната цена по т. 5, поотделно за всяка доставка през периода;
  8. обща сума на положителните разлики по т. 7 за периода;
  9. начислен данък за периода.
  (3) За продажбите чрез публичен търг се изготвя отделен протокол.
  (4) Протоколите по ал. 2 и 3 се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.
  По-конкретно протоколът се включва в 9,10,11 и 12 колона на дневника за продажби.
  Относно номерацията на протоколите: тя не съвпада с тази на фактурите. За протоколите се поддържа отделен кочан с поредна за него номерация. Можете да си купите такъв от книжарница или да ползвате направени от Вас бланки (в съответствие с изискванията за неговото съдържание, които са посочени по-горе).
  3. Правото да прилагате специалния ред на облагане на маржа се упражнява чрез подаване на уведомление пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Дилърите, упражнили това право, прилагат специалния ред на облагане на маржа от първия ден на месеца, следващ месеца на подаване на уведомлението, и за период не по-малък от 24 месеца, включително месеца, следващ месеца на подаването на уведомлението. След изтичане на на този срок дилърът може да прекрати прилагането на специалния ред на облагане на маржа, като подаде уведомление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Прилагането на специалния ред на облагане на маржа се прекратява от месеца, следващ месеца на подаване на уведомлението. Уведомленията по ал. 4 и 6 се подават по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
  4. Примерни операции, които може да ползвате са:
  - за фактурата за покупка:
  • 304/411- 80.00 лв. – Влиза в дневника за покупки
  - за фактурата за продажба:
  • 411/702 – 100.00 лв. - за отразяване на прихода, без да се включва в дневника;
  • 411/702 – 0.00 лв. – тази операция се включва в дневника.
  - за протокола:
  • 460 20.00 лв.
  /702 - 16.67 лв
  /4532 - 3.33 лв.
  • 702/460 – 20.00 лв.
  Разбира се вместо сметка 460 можете да използвате разчетна сметка по ваш избор.

  Поздрави,
  Камелия Стойнева
 • Сърдечно Ви благодаря за отговора, но подаването на Уведомление не касае ли само : (3) Дилърите имат право да прилагат разпоредбите на тази глава и по отношение доставката на:
  1. произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, които са внесли;
  2. произведения на изкуството, доставени им от техните автори или от наследниците им.
  аз не съм подала такова уведомление, а имам доставки и продажби?
  Какво трябва да се направи в подобна ситуация?
  Благодаря предварително.
 • Здравейте Ваня,

  Подаването на уведомление пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите е задължение само на дилърите по отношение доставката на:
  1. произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, които са внесли;
  2. произведения на изкуството, доставени им от техните автори или от наследниците им.

  От гореспоменатото следва, че Вие не сте задължена да подавате уведомление.

  Поздрави,
  Георги Колев
 • "за протокола:
  • 460 20.00 лв.
  /702 - 16.67 лв
  /4532 - 3.33 лв.
  • 702/460 – 20.00 лв."
  С тези статии не увеличаване ли допълнително кредита на 702?
  По кредита веднъж постъпва 100 лв после още 16.67 лв.
 • или има контировка с "минус" като сторно, а не тире??
 • Закупувам предмети за колекции от данъчно незадължени лица от ЕС, с договор за покупко продажба, плащам с фирмена кредитна карта, получавам стоките по пощата и продаваме в магазин на дребно.
  Така изброените документи по доставката достатъчни ли са за счетоводни данъчни цели.
  В този случай да следвам ли механизма описан по горе, регистрирани сме по зддс
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->