Янко Андонов Янко Андонов свободна

Доходи от имоти, получени от отстъпено право на строежЗдравейте,
през 2012 съм учредил възмездно право на строеж на фирма срещу обезщетение от имоти в сградата. През 2014 сградата е завършена и имотите са ми предадени съгласно нотариалния акт. Имотите към момента са моя собственост (т.е. не са продадени). Фирмата ме информира че ще подаде информация по чл. 73 от ЗДДФЛ за "доходите" получени от мен, като посочи в справката стойността (цифрата), на която са оценени имотите според тяхната документация. Правото на строеж е учредено върху земя, която съм получил със заповед на общината срещу друг мой имот в същата община. В заповедта на общината е посочено, че експертна комисия от общината е остойностила с конкретни стойности и двата имота и са посочени самите стойности. Въпросите са ми следните:

1. Необходимо ли е след като фирмата ще ме посочи като лице получило тези "доходи" аз да декларирам същите в годишната си данъчна декларация за 2014 и съответно да заплатя данъка от 10% в/у тях?2.

2. Ако стойността на имота (земята), върху която е учредено правото на строеж е по-висока от стойността на имотите, които съм придобил в сградата изградена върху имота, то мога ли да я посоча в данъчната декларация (Обрацез 2051), като цена на придобиване и реално да няма положителна разлика върхуу която да платя данъка?Отговори

 • Здравейте,
  1. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
  В конкретния случай Вие сте извършил замяна на своето право на строеж срещу строително-монтажните работи (СМР) за изграждане на сградата. Поради това Вашият облагаем доход представлява разликата между стойността на правото на строеж, което сте учредил на строителната фирма, и стойността на СМР.
  Цената на прехвърленото право на строеж представлява документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж.
  Цената на СМР е стойността на вложените от строителя материали и труд. Това е стойността, която строителната фирма е записала като стойност на ДМА в своето счетоводство.
  Във връзка с горното Вие трябва да подадете данъчна декларация за придобития от Вас доход, като данък се дължи само, ако стойността на правото на строеж е по-малка от стойността на СМР за построяване на обектите в сградата, които сте придобил.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->