Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Прехвърляне на майчинство на бащата

Публикувано на: 16.04.2015Кодекса на труда дава възможност отпуска за бременност, раждане и осиновяване на дете да бъде ползван от бащата/осиновителя (по-надолу посочван като бащата) на детето, вместо от майката/осиновителката (по-надолу посочвана като майката). Поставени са обаче условия, които трябва да бъдат изпълнени за да може обезщетението да бъде изплащано на бащата. В тази статия ще се опитам да внеса яснота в процедурата по "прехвърляне" на майчинството от майката на бащата в конкретния случай на прехвърляне на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, който се ползва след навършване на 6 месечна възраст на детето до изтичане на 410 календарни дни.

Условия за придобиване на правото на обезщетение и ползване на отпуск от бащата

 • Детето трябва да е навършило 6-месечна възраст
 • Майката да е съгласна отпуска да се ползва от бащата. Писменото съгласие на майката обаче, е във вид на декларация от двамата родители – Приложение 8 към чл. 45б от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в която майката декларира съгласието си, отпуска да се ползва от бащата, а бащата от своя страна, че приема ползването на този отпуск.
 • Необходимо е бащата да работи по трудово правоотношение и  работодателя да му е разрешил ползването на отпуск по реда на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда. Разрешението на отпуска от работодателя става на основание подадена от бащата молба за разрешаване на отпуска, към която бащата трябва да приложи писменото съгласие на майката. Работодателят няма право да откаже ползването на този отпуск, но формално се изисква издаването на заповед за разрешаване на ползването му.
 • Бащата трябва да е осигурен за риска ''общо заболяване и майчинство (ОЗМ)'', към началото на разрешения отпуск както и, да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж, като осигурен за риска ОЗМ.
 • Необходимо е майката да се намира в трудово правоотношение с работодател и да има право на ползване на отпуск за бременност и раждане. Когато майката не се намира в трудово правоотношение или няма право на този отпуск, право на отпуск няма да има и бащата, независимо дали отговаря на всички други условия.

Необходими документи за бащата

Бащата трябва да попълни и да предаде на своя работодател набор от документи, които работодателят да представи в НОИ:

 • Заявление-декларация за изплащане на обезщетение след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по образец – приложение 14 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 • Заверено, от осигурителя на бащата, копие от заповедта за разрешаване на отпуска
 • Заверено копие на акта за раждане на детето, когато то не е български гражданин или чужд гражданин с издаден ЕГН.
 • Декларация за изплащане на обезщетението по образец, приложение 7 към наредбата, за банковата сметка, по която НОИ ще превежда паричното обезщетение. Банковата сметка може да бъде разплащателна или спестовна, но задължително лична, на бащата, и в български лева.

Когато бащата работи при повече от един работодател или е осигурен за риска ОЗМ на повече от едно основание при един и същ работодател, той следва да представи този комплект на декларации и приложения пред всеки работодател или за всяко от основанията при един и същ работодател.

Допълнителни условия, които се декларират в Заявлението

За да бъде изплатено обезщетение от ДОО на бащата обаче, е необходимо да бъдат изпълнени и още няколко условия, наличието на които бащата на детето декларира в заявление-декларацията – приложение 14 към наредбата:

 • Детето да е живо и да не е дадено за осиновяване
 • Детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка
 • Детето да не е настанено в семейство на близки или роднини или в приемно семейство по реда на чл. 26 от закона за закрила на детето
 • Бащата да не е лишен от родителски права и родителските му права да не са ограничени
 • Правоотношението на майката да не е прекратено

Продължителност на периода за получаване на обезщетение

Срока за изплащане на обезщетението на бащата, както е видно и от наименованието на декларацията, е до 410 календарни дни, 135 от които се ползват от майката на основание издадени болнични листове за бременност и раждане. 410-те календарни дни започват да текат от началото на първия болничен лист за бременност, който се издава на майката 45 календарни дни преди определения термин за раждане. На практика обезщетението се изплаща на бащата за периода, от навършване на 6 месечна възраст на детето до изтичане на 410-те календарни дни или до навършване на една година на детето.

Как се изчислява размера на обезщетението, което бащата ще получава?

Изчисляването на размера на обезщетението, изплащано на бащите, става по същия ред, както и изчисляването на обезщетението за майките. Дневното парично обезщетение за периода от 6 месеца до 410 календарни дни се изчислява в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход на бащата за 24 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е началото на разрешения отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда. Размерът на обезщетението не може да бъде по-голям от среднодневно нетното възнаграждение на бащата за същия период (24 месеца), както и не може да бъде по-малък от дневната минимална работна заплата за периода.

Условия за майката

За времето на ползване на отпуска от бащата, отпуска на майката се прекъсва. В този случай е налице промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение на майката, за което тя е длъжна да подаде декларация за промяна в обстоятелствата – приложение 12 към наредбата, в тридневен срок от настъпване на декларираните обстоятелства. Декларацията се предоставя в НОИ от работодателя на майката, в тридневен срок от получаване на декларацията от нея.

Преждевременно прекъсване на майчинството

Ползването на отпуска от бащата се прекъсва при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • бащата е лишен от родителски права или неговите родителски права са ограничени по установен ред
 • детето е дадено за осиновяване
 • детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка
 • детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
 • майката продължи лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ - Обърнете внимание, че майката може да прекъсне ползването на отпуска от бащата с оттегляне на нейното съгласие. Тя може да направи това с писмено заявление до своя работодател и до предприятието, в което работи бащата, и да продължи лично да ползва отпуска за бременност и раждане.
 • детето почине
 • осиновяването бъде прекратено от съда
 • трудовото правоотношение на майката бъде прекратено – Практиката на МТСП в това отношение е трайна и постоянна. Бащата може да ползва част от този отпуск, тогава и само тогава, когато майката има право на ползването му. Това е така тъй като по принцип ползването му се предоставя на майката и щом тя загуби това право, с прекратяване на трудовото и правоотношение, правото ще загуби и бащата.

Отпуска, както и изплащането на обезщетението от ДОО може да бъде прекъснат и от бащата – с подаване на заявление до неговия работодател.

Отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда може да бъде ползван единствено от бащата или осиновителя на детето, за разлика например от отпуска по чл. 164 от КТ, за който майката може да даде съгласие, отпуска да бъде ползван от бащата или от някой от родителите на майката или на бащата на детето. Това обаче е друг вид отпуск и процедурата за него се различава значително от описаната по-горе.Коментари

 • А прекъсването на отпуска от бащата с какви документи е съпроводено, освен заявлението от бащата работодателя ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->