Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Промените в КСО в сила от 01.01.2011 год.

Публикувано на: 19.01.2011

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в КСО (Кодекса за социалното осигуряване), в сила от 01.01.2011 год., въведени със ЗИДКСО (обн. в ДВ бр. 100 от 21.12.2010 год.)


I. Внасят се някои пояснения в кръга на осигурените лица (чл.4 от КСО)

1. По отношение на лицата заети в подкрепа на майчинството и насърчаване на заетоста се въвежда уточнение за осигуряването във фонд безработица. Лицата заети в тези програми няма да се осигуряват във фонд безработица, само ако това е предвидено в съответната програма.

2. От лицата, в обхвата на чл.4, ал.1, т.8 от КСО – (лицата, упражняващи трудова дейност и  получаващи доходи на изборни длъжности), са изключени и лицата обхванати от чл.4, ал.1, т.5 от КСО – (членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията)

3. По отношение на лицата, работещи по чл.114 от КТ, за работа не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец е въведено уточнение. Когато лицата работят при повече от един работодател, но при всеки от тях за не-повече от пет работни дни (40 часа) през календарния месец, ще се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, при всички работодатели.

4. От 01.01.2011 год. съпрузите и съпругите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби, няма да имат възможност да се осигуряват за своя сметка във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Тези лица ще могат, по свое желание и ако не са осигурени на друго основание, да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

5.  От 01.01.2011 год. Докторантите могат по свое желание и за своя сметка да се самоосигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.


II. Нови осигурителни вноски

1. Увеличава се вноската за фонд „Пенсии” с 1.8% в съотношение 1% за сметка на работодателя и 0.8% за сметка на осигуреното лице.

2. От 01.01.2011 год. вноска за фонд Гарантиране на Вземанията от Работниците и Служителите (ГВРС) не се дължи.

3. Увеличени са минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии, средно с 5.6%


III. Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването по чл.10 от КСО

Изменението касае периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж. Осигуряването ще се прекъсва, през тези периоди, независимо че дейността на предприятието не е прекратена. Например, за лицата в неплатен отпуск, който не се зачита за стаж, осигуряването ще се прекъсва от първия ден на неплатения отпуск и ще бъде възстановявано от първия работен ден, в който лицата се връщат на работа.


IV. Възнаграждение от което се определя обезщетението за болнични се променя

За всички болнични издадени от 01.01.2011 год. ще се изискват внесени или дължими осигурителни вноски за съответния риск за период от 12 месеца, предхождащи настъпването на неработоспособноста, вместо до сегашните 6 месеца.


V. Нов срок за изплащане на обезщетението за болнични

Въвежда се по-кратък срок за изплащане на обезщетение за болнични, които са издадени след прекратяване на осигуряването. Болничните издадени на лицата, до 30 календарни дни вместо досегашните 2 месеца, след прекратяване на осигуряването им, ще бъдат изплащани за не-повече от 30 календарни дни, вместо до сегашните 75.


VI. Новия чл.114а от КСО отхвърля възможността за налагане на запор върху обезщетения.

Накратко, върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на ГПК и ДОПК или да са извършват други удръжки, освен за задължения към ДОО и задължения за издръжка.


VII. Промени в сроковете и размерите на изплащаните обезщетения за безработица (чл.54а до чл.54 и от КСО)

1. Обезщетения за безработица няма да се изплащат на лица, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране.

2. Паричното обезщетение за безработица ще се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

- заявлението за получаване на обезщетение за безработица,  е подадено в тримесечен срок от датата на прекратяване на осигуряването;

- лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на осигуряването.


VIII. Промени в правилата и изискванията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (глава шеста, раздел 1 от КСО)

Въведени са съществени промени в условията за пенсиониране.

1. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете.

2. От 31 декември 2020 год. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

3. От 31 декември 2011 год. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

4. В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2020 год. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2020 год. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 67 години.

5. Променени са правилата за определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж до 31.12.2016 год. и от 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж от 01.01.2017 год. Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за съответната календарна година и продължават да работят след навършване на възрастта по чл.68, ал.1 (60 години за жените и 63 години за мъжете), без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3. Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл.68, ал.1 (60 години за жените и 63 години за мъжете) се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 год.


Пълният текст на промените в КСО можете да прочетете в Държавен Вестник бр. 100 от 21.12.2010 год.

Вижте още: Промените в КСО за 2012 год.


____________________________________________________________________________________________

Настоящата публикация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Крестън БулМар предоставя счетоводни, бизнес, финансови, инвестиционни, правни, данъчни или други професионални консултации или услуги. Тази публикация не замества предоставянето на подобни професионални съвети или услуги, нито следва да бъде използвана за основа на каквото и да е решение или действие, което може да повлияе на Вашите финанси или бизнес. Преди да вземете каквото и да е решение или да предприемете каквото и да е действие, засягащо Вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с професионален консултант. Крестън БулМар не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, претърпени от лице, осланящо се на настоящата публикация.Коментари

Свързани документи с КСО

-->