iovka lozeva iovka lozeva счетоводител

Годишна данъчна декларацияФирмата е ЕТ. Собствиникът е починал по средата на годината. Следва да подам Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Трябва ли да подам декларация за прекратяване на дейност и осигуряване?Отговори

 • Здравейте,

  Със смъртта на физическото лице се прекратява търговската му правоспособност, съгл. чл. 86, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Със смъртта на физическото лице се прекратява неговата регистрация в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/. Прекратяването се извършва служебно.

  Когато починало лице е получило доход от стопанска дейност като едноличен търговец през данъчната година, облагаем с данък по ЗДДФЛ, наследниците му не следва да подават данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, от негово име. Аргументите за това се извличат от разпоредбите на данъчния закон и по – конкретно от:
  - чл. 3 от ЗДДФЛ, където е визирана лична отговорност за данъка върху доходите на физическите лица;
  - чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, където е регламентирано задължението за подаване на данъчната декларация. Според тази норма данъчнозадължените по този закон лица, подават годишна данъчна декларация за придобитите през данъчната година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 /за доходи от стопанска дейност като търговец/ в срок до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода.

  Липсва правна възможност наследниците да подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи получени от наследодателя, за осъществяваната от него стопанска дейност.

  Физическите лица – еднолични търговци имат качество на самоосигуряващи се лица по см. на чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, тъй като дължат осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Осигурителните правоотношения на самоосигуряващите се лица за осигурените социални рискове имат личен характер, което означава, че имуществените права и задължения по тях не могат да се прехвърлят на трети лица и се прекратяват със смъртта на лицето. Затова както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице са погасени със факта на смъртта му, поради което не преминават чрез универсалното правоприемство в патримониума на наследниците и не се подава справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->