Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.15. Справка за Продадени Стоки на Дребно

Публикувано на: 18.01.2011

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ДРЕБНО

търговски обект:

Магазин за обувки „Алфа”

за ден / за период от-до:

От 01.07.2010 до 31.07.2010

код

наименование на стоката

мярка

колич.

ед. прод. цена с ДДС

сума

с ДДС

1

54464

Обувки модел „Кларк”

чифт

25

60

1 500

2

65454

Обувки модел „Спарк”

чифт

40

48

1 920

3

46545

Обувки модел „Торк”

чифт

30

72

2 160

4

           

5

           

ОБЩО с ДДС:

5 580

 

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Петър Петров

директор на търговски обект

31.07.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Изготвена е справката за продажбите на дребно в магазин за обувки „Алфа” за месец Юли 2010 год. Стойността на продадените стоки е 5 580,00 лв., с включен ДДС. Стоките са изписани по отчетна стойност, както следва: обувки модел Кларк – 40 лв., без включен ДДС; обувки модел Спарк – 30 лв., без включен ДДС; обувки модел Торк – 50 лв., без включен ДДС;


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За изписването на стоки, продадени на дребно, е необходима справка за продажба на стоки на дребно.

• Начин на осчетоводяване:

Стоките се изписват аналитично и количествено по сметка Стоки, като се отнасят по дебита на сметка Приходи от продажба на стоки.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на стоки, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

600

Справка за продадени стоки на дребно

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

702

Приход от продажба на стоки

3 700

304

Стоки

3 700

аналит.

Обувки модел Кларк

1 000

аналит.

Обувки модел Кларк

1 000

аналит.

Обувки модел Спарк

1 200

аналит.

Обувки модел Спарк

1 200

аналит.

Обувки модел Торк

1 500

аналит.

Обувки модел Торк

1 500

ОБЩО

3 700

ОБЩО

3 700


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

3 700

702

Приход от продажба на стоки

3 700

     

аналит.

Обувки модел Кларк

1 000

     

аналит.

Обувки модел Спарк

1 200

     

аналит.

Обувки модел Торк

1 500

ОБЩО

3 700

ОБЩО

3 700


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените стоки

3 700

Текуща загуба

3 700

Стоки

-3 700

Текуща печалба

-3 700

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-3 700

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->