Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.14. Изразходвани Суровини за Собствени Нужди

Публикувано на: 18.01.2011

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

111222333

ПРОТОКОЛ

ЗА ИЗРАЗХОДВАНИ МАТЕРИАЛИ/КОНСУМАТИВИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

пояснение:

Искане № 54545454за материали за конкретни собствени нужди

код

наименование / описание на материал/суровина

мярка

колич.

ед. цена

сума

 

46465465

Офсетна хартия

кг.

100

2

200

             

ОБЩО:

200

 

име

длъжност

дата

подпис

удостоверил 1:

Петър Петров

началник склад

05.05.2010

 

удостоверил 2:

Георги Георгиев

административен директор

05.05.2010

 

№ 0000001256

ПРОТОКОЛ

дата: 05.05.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

 

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

 

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Офсетна хартия

кг.

100

2

200

           
           

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

05.05.2010

данъчна основа:

200

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:

40

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

240


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Изразходвани са 100 кг. офсетна хартия от склада за суровини, с които са отпечатани собствени рекламни материали. Съставен е протокол и е начислено ДДС върху сумата на използваните суровини за собствени нужди.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За изразходване на материали за собствени нужди е необходим протокол за изразходвани материали/консумативи за собствени нужди и протокол за самоначисляване на ДДС.


• Начин на осчетоводяване:

Разходът за изразходваните суровини се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи, срещу кредитиране (изписване на суровините) на сметка Суровини/материали със съответната аналитичност и количество на изразходваната суровина.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране/кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

609

Други разходи

вид документ:

590

Протокол за изразходвани суровини/материали за собствени нужди

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

240

302

Суровини/Материали

200

аналит.

Суровини, изразходвани за собствени нужди

240

аналит.

Офсетна хартия

200

     

4532

ДДС начислено за продажбите

40

ОБЩО

240

ОБЩО

240


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

240

609

Други разходи

240

     

аналит.

Суровини, изразходвани за собствени нужди

240

ОБЩО

240

ОБЩО

240


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

240

Текуща загуба

240

Суровини

-200

Текуща печалба

-240

           

ДДС за внасяне

40

               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-240

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->