Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.13. Липса на Активи

Публикувано на: 18.01.2011

ПРОТОКОЛ ЗА ЛИПСИ/ИЗЛИШЪЦИ (и/или компенсирането им)

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Централен офис

по Заповед:

№415 от 12.05.2010

за вид активи/запаси:

Офис техника

в резултат на (събитие):

Кражба

СЕ УСТАНОВИХА СЛЕДНИТЕ 

Х

ЛИПСИ

 

ИЗЛИШЪЦИ

 

инв. № / код

наименование на актива/запаса

мярка

отч. ст-ст

за 1-ца

колич.

липс./изл.

сума

справедл. стойност

1

545

Преносим компютър

бр.

1 200

1

1 200

1 200

2

             

3

             

4

             

5

             

ОБЩО

1 200

1 200

 

Установените Липси ще бъда за сметка на: 

Х

Отписването им на разход

 

Вземане от подотчетно лице

                                                                                           По тяхната:

Х

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

Установените Излишъци ще бъдат заприходени в Обект и/или на МОЛ:

 

 

                                                                                           По тяхната:

Х

Отчетна стойност

 

Справедлива стойност

 

име

длъжност

дата

подпис

член на комисия:

Иван Иванов

главен счетоводител

12.05.2010

 

член на комисия:

Петър Петров

административен директор

12.05.2010

 

член на комисия:

Георги Георгиев

независим оценител

12.05.2010

 

ОПИСАНИЕ на стопанската операция: В следствие на кражба е установена липса на преносим компютър от офиса на фирмата за 1 200,00 лв., без включен ДДС, с начислена до момента амортизация 1 100,00 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За установяването на липса на дълготраен материален актив е необходим протокол за липса.

• Начин на осчетоводяване:

Натрупаната до момента амортизация се отписва от съответната сметка за амортизация срещу кредитиране стойността на актива.

Разходът за липса се осчетоводява аналитично по дебита на сметка Други разходи срещу изписване на липсващия актив по кредита на сметка Компютърна техника по неговата остатъчна балансова стойност.

Крайното салдо по сметка Други разходи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

215

Отписване на амортизация

вид документ:

580

Протокол за липси и излишъци

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

2413

Амортизация на компютърна техника

1 100

203

Компютърна техника

1 100

аналит.

Преносим компютър

1 100

аналит.

Преносим компютър

1 100

ОБЩО

1 100

ОБЩО

1 100


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

214

Отписване на дълготраен актив

вид документ:

580

Протокол за липси и излишъци

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

609

Други разходи

100

203

Компютърна техника

100

аналит.

Липси на дълготрайни активи

100

аналит.

Преносим компютър

100

ОБЩО

100

ОБЩО

100


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

Сума

123

Текуща печалба/загуба

100

609

Други разходи

100

     

аналит.

Липси на дълготрайни активи

100

ОБЩО

100

ОБЩО

100


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Други разходи

100

Текуща загуба

100

Компютърна техника

-100

Текуща печалба

-100

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

-100

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->