Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.14.12. Липси и Излишъци на Пари в Каса

Публикувано на: 18.01.2011

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ПАРИ В КАСА

АЛФА ООД (ние)

на Обект/МОЛ:

Каса / Петър Петров

по Заповед:

5646 от 31.01.2010

валута

фактическа наличност (ФН)

наличност по касова книга

счетоводна наличност (СН)

излишък / липса (ФН-СН)

валутен курс

факт. налич. в лева

излишък / липса в лева

1

BGN

20 000

20 000

20 000

-

-

20 000.00

-

2

EUR

10 000

10 000

10 500

-500

1.95583

19 558.30

-977.92

3

USD

5 000

5 000

4 800

200

1.45025

7 251.25

290.05

ОБЩО

46 809.55

-687.87

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Иван Иванов

касиер

31.01.2010

Член на Комисия:

Петър Петров

контрольор

31.01.2010

Член на Комисия:

Георги Георгиев

контрольор

31.01.2010


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: След инвентаризация на касата са установени липса на 500 евро и излишък на 200 долара. Липсата е по вина на МОЛ Иван Иванов.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За установяване на липса на пари е необходим инвентаризационен опис на пари в каса.

• Начин на осчетоводяване:

Сумата на липсващото евро се намалява със сумата на излишните долари, а остатъкът се отчита аналитично по сметка Вземане по липси и начети.

Валутата се отчита количествено по съответната сметка за каса в евро и долари.


• Счетоводна статия :

стопанска операция:

513

Прехвърляне на суми по собствени сметки

вид документ:

570

Инвентаризационен Опис (със Сравнителна Ведомост)

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

442

Вземания по липси и начети

687,87

5021

Каса във валута - евро

977,92

аналит.

Иван Иванов

687,87

   

5022

Каса във валута - долари

290,05

   

ОБЩО

977,92

ОБЩО

977,92


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

v

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

       

Парични средства

-687,87

   
       

Други вземания

687,87

   
             

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-687,87

 

от инвестиционна дейност

   

от финансова дейност

   


Коментари

-->